Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DEL LLIBRE

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Asignatura de carácter metodológico que pretende contribuir al objetivo general del máster de enfocar el estudio de la literatura desde perspectivas metodológicas nuevas y diferentes a las adquiridas en el grado. En este caso, se plantea al estudiante la gran tradición de la historia del libro desde la aparición de la imprenta hasta el desarrollo del libro en la era digital y se analizan temas especifícios vinculados a la historia del libro a través de ejemplos temáticos y bibliográficos concretos en diferentes épocas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Adquisició de coneixements específics i avançats (respecte als adquirits en el grau) de les matèries estudiades.
 • CG3 : Adquisició de coneixements específics de les matèries estudiades per a la seua aplicació professional en l'àmbit docent.

 

Competències específiques:>>coneixements conceptuals / marcs teòrics

 • CE3 : Comprendre els procediments metodològics per a l'anàlisi de textos literaris.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Introduir l'alumnat en el coneixement de la història del llibre.
 • Desenvolupar una visió sintètica dels suports previs de l'escriptura (tauletes, papirs, pergamins, còdexs, etc.).
 • Estudiar el descobriment de la impremta i la transformació cultural que va produir en el Renaixement.
 • Recórrer sintèticament els moments principals de l'edició impresa.
 • Familiaritzar l'alumnat amb la revolució tecnològica que signifiquen en l'actualitat les biblioteques digitals.
 • Analitzar la dimensió social del llibre i el seu valor central en la configuració de qualsevol panorama cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

• Introducir al alumno en el conocimiento de la Historia del libro.
• Desarrollar una visión sintética sobre los soportes previos de la escritura (tablillas, papiros, pergaminos, códices...).
• Estudiar el descubrimiento de la Imprenta y la transformación cultural que ésta produjo en el Renacimiento.
• Recorrer sintéticamente los momentos principales de la edición impresa.
• Familiarizar al alumno con la revolución tecnológica que significan en la actualidad las bibliotecas digitales.
• Analizar la dimensión social del libro y su valor central en la configuración de cualquier panorama cultural.

 

 

Dades generals

Codi: 39202
Professor/a responsable:
ROVIRA SOLER, JOSE CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,50
Crèdits pràctics: 0,70
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LITERATURA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 0,5
  Crèdits pràctics: 0,7
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix