Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEMINARI D'INVESTIGACIÓ TUTORITZAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

El objetivo del Seminario de Investigación, que se imparte a lo largo de todo el curso  académico, consiste en iniciar al alumnado a las tareas de investigación en el campo temático del Programa del Máster, suministrando las herramientas teóricas y prácticas necesarias para afrontar un trabajo de investigación, así como desarrollar un caso de estudio mediante la tutela del alumnado por parte del profesorado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G1 : Compressió del mètode científic, a través de la realització de treballs experimentals seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions. Capacitat d'aplicar el mètode científic per a desenvolupar la investigació.
 • G10 : Capacitat per a relacionar i agrupar els diferents factors que intervenen en l'arquitectura i l'urbanisme atenent els tipus i les possibilitats; reconèixer-hi valors socials, culturals, artístics i arquitectònics.
 • G2 : Capacitat d'estudiar, comprendre i criticar objectivament bases de dades i publicacions cientificotècniques.
 • G4 : Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en els diferents camps de l'arquitectura i capacitat per a establir diferents alternatives vàlides, triar-ne l'òptima i plasmar-la adequadament. Preveure els problemes i utilitzar els mètodes i les tecnologies més adequades amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • G8 : Capacitat per a traslladar i aplicar mètodes científics a treballs acadèmics, professionals o d'investigació, així com proposar noves formes de treball en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme.
 • G9 : Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguen la reflexió crítica i innovadora.

 

Competències específiques (CE)

 • E1 : Habilitat per a la comprensió del fet arquitectònic en els seus múltiples nivells socials i culturals.
 • E10 : Estudi de les estratègies de transformació urbana i territorial definides per les diferents legislacions.
 • E11 : Anàlisi de les exigències de sostenibilitat, tant en l'àmbit urbà com en el territori.
 • E12 : Coneixement i utilització de les eines que aporten les noves tecnologies aplicades a l'estudi del planejament i la gestió del territori, especialment els sistemes d'informació geografia.
 • E13 : Capacitat de recerca, obtenció i utilització de les dades geogràfiques i temàtics necessàries per a l'estudi de la sostenibilitat.
 • E14 : Anàlisi i avaluació dels problemes plantejats sobre els components espacials i bases de dades utilitzant la tecnologia SIG.
 • E15 : Capacitat per a elaborar cartografies temàtiques a partir de les anàlisis fetes.
 • E16 : Coneixement i comprensió del concepte de la sostenibilitat en l'àmbit de l'arquitectura.
 • E17 : Entendimiento de la necesidad de adoptar prácticas de diseño, constructivas, de mantenimiento, de utilización y deconstructivas más sostenibles.
 • E18 : Capacitat per a implementar una major sostenibilitat en el procés de disseny, construcció, utilització i deixalla de l'Arquitectura.
 • E19 : Coneixement de criteris de desenvolupament edificatori sostenible i en harmonia amb l'entorn.
 • E2 : Habilitat per a proposar alternatives sobre fets i tipus que responguen a demandes urbanes.
 • E20 : Comprensió del concepte de sostenibilitat referit a materials de construcció, i de la importància de l'ús dels materials locals disponibles.
 • E21 : Comprensió de la relació ús-durabilitat dels elements constructius.
 • E22 : Coneixement dels processos patològics lligats als sistemes constructius utilitzats.
 • E23 : Coneixement dels sistemes compositius lligats a la construcció històrica.
 • E24 : Coneixement dels fonaments de la durabilitat dels materials de construcció i dels mecanismes que controlen els processos d'alteració i deterioració de materials de construcció.
 • E25 : Comprensió de la importància i influència del mitjà en els diferents processos d'alteració i deterioració dels materials de construcció.
 • E26 : Reconeixement de les incompatibilitats entre diferents materials.
 • E27 : Coneixement dels sistemes més importants de protecció de materials davant de les principals causes d'alteració.
 • E28 : Coneixement dels principals procediments d'avaluació de danys en materials i elements constructius.
 • E29 : Coneixement de les tècniques de caracterització més importants en els estudis de durabilitat de materials de construcció.
 • E3 : Habilitat per a establir estratègies de reconeixement, conservació i reutilització de fets.
 • E30 : Coneixement de les característiques que han de tenir per a un funcionament correcte els diferents sistemes constructius de l'arquitectura tradicional.
 • E31 : Coneixement dels sistemes constructius més sostenibles de mínima intervenció.
 • E32 : Capacitat d'intervenció sobre el patrimoni edificatori amb criteris de sostenibilitat.
 • E33 : Capacitat d'intervenció sobre els nuclis històrics sense que comporte una pèrdua de patrimoni o d'identitat cultural, social o ètnica del lloc.
 • E34 : Coneixement de tècniques bioclimàtiques de condicionament i estalvi energètic.
 • E35 : Capacitat per a plantejar solucions constructives actuals basades en el coneixement dels sistemes tradicionals a través de la utilització de procediments sostenibles relacionats amb la fabricació dels nous elements i l'eliminació dels seus residus.
 • E36 : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu i entendre la necessitat de prioritzar aquest sistema d'aprofitament passiu dels propis materials i sistemes que constitueixen l'edificació.
 • E37 : Capacitat de desenvolupament de projecte i d'ús d'instal·lacions de domòtica i automatismes en els edificis per a controlar el consum energètic d'edificis, i regular l'ús d'instal·lacions de condicionament.
 • E38 : Coneixement de tecnologies avançades d'aprofitament d'energies renovables.
 • E39 : Coneixement de tècniques de tractament de residus sòlids.
 • E4 : Habilitat per a traslladar les anàlisis i estudis a documents concrets de gestió i aplicació real.
 • E40 : Coneixement i aplicació de reutilització d'aigües residuals i pluvials.
 • E41 : Coneixements tècnics de l'aprofitament de biomassa i biocombustibles en els edificis.
 • E42 : Capacitat per a dur a terme la certificació energètica dels edificis.
 • E5 : Destresa en la identificació d'una situació de disseny rellevant per a ser analitzada, i implementar la solució a una missió o problema mediambiental.
 • E6 : Habilitat per a resoldre i aplicar un procediment de càlcul apropiat.
 • E7 : Habilitat per a treballar amb nous models arquitectònics que permeten a l'alumne replantejar-se els paràmetres i paradigmes de construcció de la ciutat contemporània, a més de gestionar i formular a través seu un pensament complet sobre la ciutat.
 • E8 : Anàlisi i diagnòstic dels actuals models de desenvolupament urbà i territorial per a poder establir pautes d'intervenció més concordes amb les actuals exigències de sostenibilitat, tant en l'àmbit urbà, com en el territori.
 • E9 : Anàlisi dels models de creixement territorial situats en la franja costanera, així com els vinculats a noves ocupacions de sòl propers a les principals ciutats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'objectiu del seminari de recerca consisteix a iniciar l'alumnat en les tasques de recerca en el camp temàtic del programa del Màster, amb les eines teòriques i pràctiques necessàries per a afrontar un projecte de recerca i desenvolupar un cas pràctic d'estudi.

Els objectius concrets són:

 • Obtenir una visió general de la recerca en l'àmbit universitari.
 • Conèixer les tècniques generals de recerca científica.
 • Conèixer la metodologia general d'elaboració de treballs de recerca científica.
 • Analitzar la metodologia general d'elaboració de la tesi doctoral.
 • Identificar l'estructura formal del document escrit de tesi doctoral.
 • Distingir les etapes del procés de defensa de la tesi doctoral.
 • Valorar la importància de la comunicació científica.
 • Analitzar la metodologia general d'escriptura científica per a redactar i publicar articles de caràcter cientificotècnic.
 • Conèixer les etapes del procés de publicació d'articles científics.
 • Obtenir una visió general dels sistemes d'informació i documentació científica.
 • Analitzar la importància i la necessitat del comportament ètic en ciència.
 • Obtenir una visió general de la gestió necessària en la recerca, pel que fa a les sol·licituds i la realització de projectes de recerca en diferents àmbits.
 • Iniciar a l'alumnat en els treballs de recerca en el camp temàtic del programa del Màster.
 • Desenvolupar un cas d'estudi en el camp temàtic del programa del Màster.
 • Fer una comunicació científica del treball i defensar-la públicament.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 • Obtener visión general de la investigación en el ámbito universitario.
 • Conocer las técnicas generales de investigación científica.
 • Analizar la importancia y la necesidad del comportamiento ético en ciencia.
 • Conocer la metodología general de elaboración de trabajos de investigación científica.
 • Obtener una visión general de la gestión necesaria en la investigación, tanto en lo relativo a las solicitudes como a la realización de proyectos de investigación en distintos ámbitos.
 • Obtener una visión general de los sistemas de información y documentación científica
 • Analizar la metodología general de elaboración de la tesis doctoral
 • Identificar la estructura formal del documento escrito de tesis doctoral.
 • Distinguir las etapas del proceso de defensa de la tesis doctoral.
 • Valorar la importancia de la comunicación científica.
 • Analizar la metodología general de escritura científica que permita redactar y publicar artículos de carácter científico-técnico.
 • Conocer las etapas del proceso de publicación de artículos científicos.
 • Iniciar al alumnado a las tareas de investigación en el campo temático del Programa de Máster
 • Desarrollar un caso de estudio en el campo temático del Programa de Máster
 • Realizar una comunicación científica del trabajo realizado y defenderla públicamente

 

 

 

Dades generals

Codi: 38420
Professor/a responsable:
GARCIA ALCOCEL, EVA MARIA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: COMPOSICIÓ ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,24
 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,48
 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,12
 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: URBANÍSTICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,48

Estudis en què s'imparteix