Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIRECCIÓ DE EQUIPS DE VENDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

El Experto en Dirección Comercial y Ventas tiene como tercera asignatura, Dirección de Equipos de Venta, asignatura de 4 ECTS que pretende familiarizar al estudiante con los conceptos, las herramientas y la lógica de la Dirección de la Fuerza de Ventas de una empresa . El estudiante conocerá aspectos importantes y necesarios para poder dirigir con éxito un grupo de comerciales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG2 : Capacitat de treballar en equip i en l'aplicació de tècniques innovadores i dinàmiques de la gestió de treball, de projectes i d'equips.
 • CG3 : Capacitat d'aprenentatge autònom, d'iniciativa i d'esperit emprenedor.
 • CG4 : Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en el maneig d'instruments tècnics.
 • CG5 : Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
 • CG6 : Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
 • CG7 : Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Conèixer i comprendre els conceptes bàsics del màrqueting i la comercialització a través d'Internet i de les noves tecnologies, i la seua vinculació amb les estratègies de màrqueting globals de l'empresa.
 • CE4 : Ser capaç de prendre decisions relatives a les variables comercials.
 • CE5 : Ser capaç d'aplicar diversos instruments tècnics de màrqueting i investigació comercial a l'anàlisi de l'empresa en el seu entorn.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

El objetivo básico de la asignatura Dirección de Equipos de Venta, es proporcionar a los estudiantes de una formación práctica y una visión de conjunto, de los aspectos fundamentales en la organización y coordinación del equipo de ventas de la empresa. En este sentido, es necesario detectar los puntos fuertes y débiles del equipo para potenciar el liderazgo comercial.

 

 

Dades generals

Codi: 36357
Professor/a responsable:
TORMO DOMINGUEZ, JUANA
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 2,40

Departaments amb docència

 • Dep.: MARKETING
  Àrea: COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix