Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2016-17

La salud pública es definida como los esfuerzos colectivos de promover, proteger y restaurar la salud. Se trata de una especialidad de carácter multidisciplinar en la que profesionales de todas las disciplinas pueden aportar conocimientos y destrezas para contribuir al abordje de la salud, como fenómeno complejo y multidimensional. La salud pública se desarrolla a través de funciones esenciales que la proyectan desde diferentes sectores: instituciones públicas, organizaciones sociales o movimientos comunitarios. La investigación en salud pública proporciona herramientas para la aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud (para reducir la probabilidad de la aparición de la enfermedad, o impedir o controlar su progresión) de vigilancia de la salud de la población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación, gestión y evaluación de los servicios de salud a través de la investigación.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2016-17

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Valorar la qualitat i viabilitat de diverses estratègies, eines o instruments per a obtenir dades o informació i dissenyar estratègies d'implementació.
 • CG4 : Argumentar les relacions entre els objectius principals de diverses ciències de la salut, els mètodes de recerca més utilitzats i les repercussions que tenen per generar diferents tipus d'evidències.
 • CG5 : Argumentar les fases del procés de recerca i les relacions entre aquestes.
 • CG6 : Identificar les línies de recerca més rellevants en l'àrea de coneixement pròpia.
 • CG7 : Plantejar preguntes de recerca i formular objectius i hipòtesis de recerca.
 • CG8 : Ser capaç de valorar críticament les diverses fonts d'informació documentals, a partir de la qüestió i els objectius de recerca plantejats per realitzar cerques ajustades i obtenir resultats pertinents.
 • CG9 : Dissenyar els estudis de recerca més convenients per a respondre qüestions de recerca, considerant criteris de qualitat metodològica i de viabilitat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE21 : Analitzar les tendències dels principals problemes de salut pública, d'acord amb els entorns i hàbitats poblacionals.
 • CE22 : Comparar les diferències en els patrons de salut-malaltia entre homes i dones, segons variables biològiques, socials i polítiques.
 • CE23 : Identificar les desigualtats en salut i els eixos determinants de les desigualtats en salut, per a afavorir una pràctica de la salut pública des de l'enfocament d'equitat.
 • CE24 : Determinar els coneixements generats per la ciència sobre la salut de les dones i identificar biaixos de gènere en la producció i divulgació de coneixement i en l'atenció sanitària, per a aplicar la perspectiva de gènere a la pràctica professional, afavorint l'equitat i la qualitat.
 • CE25 : Comprendre l'efecte potencial que les estructures heteronormatives tenen en la salut de les persones, quant a aspectes d'orientació sexual.
 • CE26 : Reconèixer les polítiques, les estratègies i els plans de salut pública i per a la promoció de la salut pública.
 • CE27 : Reconèixer la importància dels estudis de gènere, classe i ètnia, com a eina notable per a la comprendre l'etiologia de les malalties en dones i homes.
 • CE28 : Ser capaç d'integrar l'anàlisi de la influència de les desigualtats socials (gènere, nivell socioeconòmic i ètnia) en la salut i en el desenvolupament de la recerca i acció en salut pública.

 

Habilitats/Destreses

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Competències transversals

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2016-17

1. Reconocer los principales problemas de salud en el contexto global.

2. Analizar las funciones esenciales y las estrategias de intervención de la salud pública.

3. Reconocer la Epidemiología Social y Política como enfoques y herramientas que estudian los factores que condicionan la distribución desigual de la salud y la enfermedad en la población.

4. Identificar los determinantes de carácter social, político, económico y cultural que condicionan el proceso de salud-enfermedad de la población.

5. Estudiar la interrelación e influencia del género, el nivel socioeconómico y la condición étnica y migratoria sobre las desigualdades en salud. 

6. Explorar la integración de la salud en las políticas públicas.

7. Reconocer las estrategias internacionales e intersectoriales actuales orientadas a alcanzar la equidad en salud. 

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 35711
Professor/a responsable:
GIL GONZALEZ, DIANA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 2,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INFERMERIA COMUNITÀRIA, MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Àrea: MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PÚBLICA
  Crèdits teòrics: 2
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix