Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura de Construcción Básica completa los contenidos impartidos en la asignatura ICT (Introducción a la Tecnología) y emplea los de MCT (Materiales de Construcción para los Sistemas Constructivos), de forma que al cursar esta asignatura, el alumnado sea capaz de hacer uso de los conocimientos y destrezas necesarias para resolver a nivel básico una construcción. Estos conocimientos y destrezas se amplían en Sistemas Constructivos Avanzados y Singulares para completar el conjunto de conocimientos a desarrollar en las últimas asignaturas de aplicación de los mismos, dentro y fuera del ámbito de conocimiento de la Construcción arquitectónica que se programan en la carrera.

Los Sistemas Constructivos Básicos suponen un nivel más en el conocimiento de la Introducción a la Tecnología que se ha impartido en Primer Curso con la finalidad de adquirir de forma continuada, en los distintos cursos, las destrezas necesarias para incorporar los sistemas constructivos, en este caso, de forma básica, en la Construcción del Proyecto Arquitectónico. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.4 : Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats als projectes d'edificis, a més de les tècniques de resolució d'aquests.
 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
 • CG.6 : Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i integrar els plànols en la planificació.
 • CG.7 : Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i l'entorn, a més de la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre aquests en funció de les necessitats i de l'escala humanes.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT.11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.7 : Capacitat d'adaptar-se a nous models tecnològics professionals. Capacitat d'assimilar i adaptar-se a l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT.18 : Habilitat per a prendre decisions. Capacitat per a entendre la complexitat dels contextos en què produïm transformacions i prendre-hi decisions creatives de manera responsable.
 • CT.20 : Habilitat per a integrar els diversos sabers i disciplines. Capacitat d'entendre la dimensió múltiple dels problemes en què s'intervé i habilitat per a seleccionar i incorporar els arguments més eficaços.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals socials

 • CT.28 : Habilitat per a dissenyar i gestionar propostes que incorporen responsabilitat social i mediambiental. Capacitat per a entendre el compromís amb l'entorn social i físic que impliquen els processos de transformació d'aquest.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE.12T : Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació.
 • CE.13 : Aptitud per a aplicar les normes tècniques i constructives.
 • CE.15 : Aptitud per a conservar l'obra acabada.
 • CE.17T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació.
 • CE.18T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada.
 • CE.19T : Capacitat per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • CE.21 : Capacitat per a conservar l'obra gruixuda.
 • CE.25 : Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seua patologia.

 

Competències específiques:>>Bloc Projectual

 • CE.35T : Aptitud per a resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent-hi l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il·luminació natural.
 • CE.38T : Capacitat per a concebre, practicar i desenvolupar projectes urbans.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Los objetivos de la asignatura de Sistemas Constructivos Básicos en Grado de Fundamentos de la Arquitectura son el DISEÑO y DEFINICIÓN de soluciones constructivas incluyendo el CÁLCULO, CONCEPCIÓN, INTEGRACIÓN, PRÁCTICA Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN  en todo lo referente a los Sistemas Constructivos Básicos con la finalidad de dominar aquellos aspectos tecnológicos de la construcción (que se irán completando con las demás asignaturas del Área de Construcción) que permitan materializar la idea del Proyecto Arquitectónico. 

- Que el alumnado complete los conocimientos que posee para poder diseñar soluciones constructivas válidas en edificios a nivel básico, conectanado los conocimientos de las distintas técnicas, industrias y sistemas con la definición de la solución constructiva que desarrolle el proceso.

- Que sepa plantear las necesidades básicas del edificio para su materialización constructiva y proponer soluciones que permitan responder a ellas conforme a los contenidos que se imparten en la asignatura. El alumno debe adquirir los conocimientos constructivos que plantea la asignatura incorporando la escala humana, y ser capaz de dominar las dimensiones, proporciones, idea... del elemento constructivo diseñado y su influencia en la definición espacial.

- Que conozca y comprenda las limitaciones normativas del Código Técnico de la Edificación que ha de conocer y cumplir en las decisiones constructivas, generando soluciones capaces de resolver los requisitos exigibles y su incorporación al desarrollo del proyecto al que sirve.

- Que sea capaz de detectar y resolver errores en propuestas constructivas básicas, de tal manera que el alumno adquiera un criterio y conocimiento en la diagnosis y terapéutica de posibles daños en los sistemas constructivos y que deberá ir implementando con sistemas avanzados y singulares .

- Que sea capaz de emplear el vocabulario técnico relacionado con la construcción arquitectónica y transmitir de forma adecuada a los demás agentes intervinientes en el proceso constructivo.

- Que desarrolle la destreza necesaria para interpretar y comunicar gráficamente las propuestas constructivas, además de relacionarlas entre sí y en  la idea general del proyecto arquitectónico, como herramienta indispensable para el desarrollo del mismo.

 

 

Dades generals

Codi: 35526
Professor/a responsable:
SAURA GOMEZ, PASCUAL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix