Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

*** LÉASE CON ATENCIÓN TODA LA GUÍA DE LA ASIGNATURA. ¡ES LA ÚNICA LECTURA OBLIGATORIA DEL CURSO! ***

Física Aplicada 1 es una asignatura de carácter básico del grado en Fundamentos de la Arquitectura. Consta de 6 ECTS. Conforma, junto con la asignatura de Física Aplicada 2, básica de 2º curso, una introducción a los principios fundamentales de la Física y a sus aplicaciones en el campo de la Arquitectura. Representa la base conceptual sobre la que se apoyan muchas asignaturas de la carrera.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.5 : Conèixer els problemes físics, les diverses tecnologies i la funció dels edificis, per tal de dotar-los de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.

 

Habilitats/Destreses

 • CB 1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB 2 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB 3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CB 5 : Que els estudiants hagen desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals cognitives

 • CT.10 : Habilitat per a l'anàlisi i la síntesi. Habilitat per a separar les parts d'un procés d'indagació i habilitat per a recompondre el tot a partir d'unes parts.
 • CT.11 : Habilitat per a aplicar els coneixements a la pràctica. Habilitat de tecnificar, en processos aplicables a la realitat, qualsevol tipus de discurs conceptual.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT.2 : Capacitat d'expressió. Capacitat d'exposició oral i escrita.
 • CT.3 : Capacitat de programar i fixar terminis. Capacitat de planificar treballs i comprometre's en el compliment d'objectius i terminis.
 • CT.4 : Capacitat de treball en grup. Capacitat d'èxit en treballs col·lectius i de grup, repartint treball i assumint rols.
 • CT.6 : Capacitat d'adaptar-se a nous conceptes i mètodes. Capacitat d'aprendre i aplicar, autònomament i interdisciplinària, nous conceptes i mètodes.

 

Competències transversals pròpies:>>instrumentals metodològiques

 • CT.17 : Habilitat per a resoldre problemes. Capacitat per a orientar la informació i els instruments d'acció cap a la resolució de conflictes prèviament diagnosticats.

 

Competències transversals pròpies:>>interpersonals individuals

 • CT.26 : Habilitat per a emprendre estratègies i processos d'aprenentatge autònoms. Capacitat de generar processos d'autoaprenentatge que, de manera autònoma, complementen l'aprenentatge reglat.

 

Competències específiques:>>bloc propedèutic

 • CE.7 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de la mecànica general, l'estàtica, la geometria de masses i els camps vectorials i tensorials.
 • CE.8 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de termodinàmica, acústica i òptica.
 • CE.9 : Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i electromagnetisme.

 

Competències específiques:>>Bloc Tècnic

 • CE.22 : Capacitat per a projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministrament elèctrics, de comunicació audiovisual, de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

*** LÉASE CON ATENCIÓN TODA LA GUÍA DE LA ASIGNATURA. ¡ES LA ÚNICA LECTURA OBLIGATORIA DEL CURSO! ***

Se persiguen los objetivos siguientes:

 1. Saber manejar magnitudes y unidades correctamente, además de ser capaz de plantear estimaciones cuantitativas de órdenes de magnitud en ámbitos diversos.
 2. Adquirir un conocimiento conceptual y una comprensión adecuadados de los principios fundamentales de la dinámica, de la geometría de masas y de la estática.
 3. Ser capaz de resolver problemas básicos relacionados con situaciones reales potencialmente interesantes en el futuro ámbito profesional del estudiante de arquitectura mediante la aplicación de principios y relaciones fundamentales.
 4. Conocer y saber utilizar las técnicas básicas de tratamiento de datos experimentales.
 5. Conseguir las competencias especificadas para la asignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 35505
Professor/a responsable:
CAMPO BAGATIN, ADRIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix