Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ENGINYERIA DE MANTENIMENT DE COMPUTADORS I XARXES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

L'assignatura Enginyeria de Manteniment de Computadors i Xarxes (d'ara endavant IMCR), s'emmarca dins dels coneixements pertanyents a la branca coneguda com a Arquitectura i Tecnologies dels Computadors. La seua ubicació i caracterització com a optativa dins de l'Especialitat en Enginyeria de Computadors del pla d'estudis, revelen la seua vocació de presentar un complement eficaç i atractiu a les competències i coneixements teòric/pràctics d'assignatures com a Enginyeria dels Computadors, Arquitectura dels Computadors i Xarxes de Computadors. D'altra banda, aquesta assignatura constitueix una matèria amb un marcat tall transversal i d'aplicació pràctica, les competències derivades de la qual són cada vegada més demandades per la societat.

Les assignatures predecessores Fonaments Físics de la Informàtica, Fonaments dels Computadors, Xarxes de Computadors i Arquitectura de Computadors, que l'alumne ha hagut de cursar, suposen una recomanació prèvia que pretén que aquest arribe a l'assignatura amb una base suficient de coneixements en arquitectura, tecnologia i fonaments físics dels computadors, que cal, en tot cas, analitzar, consolidar i formalitzar.

IMCR circumscriu els aspectes, coneixements i habilitats involucrades amb el manteniment integral d'un sistema informàtic incloent computadors, xarxes i sensors, a partir de l'estudi del manteniment de les parts (tant programari com maquinari), fins a arribar a proposar una estratègia de manteniment per a un sistema concret així com el seu pla de contingències associat.

L'assignatura podrà incloure un projecte que s'emmarcarà en l'itinerari d'Enginyeria de Computadors amb relació amb altres assignatures del mateix itinerari, proporcionant a l'alumne una visió integral de diferents parts d'un projecte de major envergadura.

Per tant, aquesta assignatura comporta treballar amb termes tals com a Internet-of-Things, sensorización, caracterització de manteniment de computadors i xarxes, sincronització, integració de computadors i sensors, entre uns altres.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (tecnologia específica):>>Enginyeria de Computadors

 • CEIC3 : Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.
 • CEIC4 : Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 • CEIC8 : Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

 

Competències Bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, les aplicacions i els serveis informàtics i de la informació que gestionen.
 • Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes, o arquitectures informàtiques, centralitzats o distribuïts, integrant maquinari, programari i xarxes, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments. 
 • Capacitat per a conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària com a enginyer tècnic en informàtica, a més de les especificacions, els reglaments i les normes d'obligat compliment.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer/a tècnic en informàtica.
 • Coneixements per a mesurar, calcular, valorar, taxar, peritar, estudiar, fer informes i planificar tasques i altres treballs anàlegs d'informàtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia, gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes informàtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

 • Conèixer i aplicar mètodes i estratègies de manteniment referents al programari i maquinari. 
 • Conèixer les principals estratègies de manteniment i les seues característiques.
 • Conèixer la terminologia i l'estat actual dels components d'un sistema informàtic, incloent sensors, computadors, xarxes, sistemes intel·ligents, etc.
 • Identificar els diferents elements que conformen un equip informàtic, així com la seua connexió, engegada, verificació i manteniment en el seu cicle de vida útil. Adquirir la capacitat de dissenyar un pla de contingències eficient i realitzable en el marc de l'assignatura.
 • Adquirir una actitud crítica en la descripció i valoració d'un equip informàtic i el seu manteniment.

 

 

Dades generals

Codi: 34047
Professor/a responsable:
SAVAL CALVO, MARCELO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: TECNOLOGIA INFORMÀTICA I COMPUTACIÓ
  Àrea: ARQUITECTURA I TECNOLOGIA DE COMPUTADORS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix