Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber resoldre problemes d'enginyeria aplicant coneixements de matemàtiques, física, química, informàtica, disseny, sistemes mecànics, elèctrics, electrònics i automàtics, per a establir solucions viables en l'àmbit de la titulació.
 • CG2 : Capacitat d'utilitzar eines informàtiques per al modelatge, la simulació i el disseny d'aplicacions d'enginyeria.
 • CG3 : Tenir i comprendre els coneixements que possibiliten ser original en el desenvolupament o l'aplicació d'idees per a resoldre problemes d'enginyeria nous o multidisciplinaris, després d'analitzar i entendre les especificacions plantejades.
 • CG4 : Conèixer les necessitats tecnològiques de la societat i la indústria i ser capaç de millorar serveis i processos de producció, aplicant tecnologia actual de robòtica, mitjançant l'elecció, adquisició i posada en marxa de sistemes robòtics en diverses aplicacions, tant industrials com de servei.
 • CG5 : Ser capaç d'obtenir i analitzar informació sobre les característiques de materials, circuits, elements de màquines, control automàtic, sensors i sistemes informàtics, amb la finalitat última d'aconseguir aplicacions robòtiques autònomes i flexibles.
 • CG6 : Concebre, calcular, dissenyar i engegar algorismes, equips o instal·lacions en l'àmbit de la robòtica, per a aplicacions industrials o de serveis, tenint en compte aspectes de qualitat, seguretat, criteris mediambientals i ús racional i eficient de recursos.
 • CG7 : Saber aplicar noves tecnologies de robòtica als diversos sectors empresarials, especialment els industrials i de serveis, per a millorar-ne la competitivitat.
 • CG8 : Ser capaç d'integrar robots en la societat, aplicant els criteris ètics adequats si cal i saber transmetre els beneficis que la robòtica pot aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria robòtica, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Ser capaç de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, usabilitat i seguretat de sistemes, serveis i aplicacions d'enginyeria robòtica.
 • Ser capaç de concebre, desenvolupar i mantenir aplicacions, sistemes i serveis robòtics, d'acord amb els coneixements adquirits segons la planificació dels ensenyaments.
 • Saber aplicar les habilitats i els conceptes adquirits, en la realització de pràctiques externes en empreses.
 • Saber aprendre autònomament noves tècniques i coneixements adequats per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes basats en robòtica.
 • Saber responsabilitzar-se de posar en marxa i millorar contínuament sistemes aplicats a l'enginyeria robòtica, a més de conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 • Ser capaç de participar en projectes relacionats amb l'enginyeria robòtica, que integren grups interdisciplinaris.
 • Ser capaç de comprendre les necessitats dels diversos sectors i proporcionar-los solucions tecnològiques a través de robòtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 33738
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix