Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOTÈCNIA APLICADA A LES OBRES HIDRÀULIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura se encuadra en el 7º semestre de la titulación de Ingeniería Civil y es una optativa fuera del itinerario de Hidrología. Se pretende que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en cursos precedentes, junto con los conceptos aquí expuestos para poder resolver los problemas geotécnicos reales que llevan implícitos las obras hidráulicas.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT-10 : Capacitat d'enfrontar, projectar i resoldre problemes reals demandats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT-13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant a nivell acadèmic com a professional.

 

Competències específiques (tecnologia específica):>>Hidrologia

 • CEH-1 : Coneixement i capacitat per a projectar i dimensionar obres i instal·lacions hidràuliques, de producció industrial d'aigua, sistemes energètics, aprofitaments hidroelèctrics i planificació i gestió de recursos hidràulics superficials i subterranis.

 

Competències transversals bàsiques

 • CB-3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Completar la formación del alumno en algunos aspectos más específicos de la Ingeniería del Terreno, no tratados o tratados más sucintamente, en los cursos precedentes, atendiendo a las implicaciones geotécnicas de las obras hidráulicas.

 

 

Dades generals

Codi: 33555
Professor/a responsable:
TOMAS JOVER, ROBERTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: ENGINYERIA DEL TERRENY
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix