Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TEORIA I MÈTODES EN GEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

ESTA ASIGNATURA RESULTA FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DE LOS NUEVOS EGRESADOS AL PROPORCIONARLES LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA MANEJAR LA EPISTEMOLÓGIA DENTRO DE LA GEOGRAFÍA

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG2 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.
 • CG9 : Creativitat i iniciativa.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre els fonaments epistemològics de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE10 : Capacitat per a fer propostes d'ordenació territorial i de localització de serveis i activitats des d'una perspectiva de desenvolupament sostenible.
 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Generar en l'alumnat la necessitat intel·lectual de reflexionar sobre la història del pensament geogràfic i els fonaments teòrics de la geografia.
 • Explicar la situació actual i l'evolució històrica de les bases epistemològiques i filosòfiques de la ciència geogràfica, amb particular atenció als objectes, mètodes i tècniques desenvolupats en la investigació geogràfica.
 • Situar la geografia en el sistema de les ciències i en el context històric en què s'han generat els diversos coneixements geogràfics i valorar-ne la funció social, científica i pràctica.
 • Reflexionar sobre les restes de futur dins del camp de la geografia i de la seua relació amb altres ciències.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objectivos formativos:

-Generar en el alumno la necesidad intelectual de reflexionar sobre la Historia del Pensamiento Geográfico y los cimientos teóricos de la Geografía.
-Explicar la situación actual y la evolución histórica de las bases epistemológicas y filosóficas de la ciencia geográfica, con particular atención a los objetos, métodos y técnicas desarrollados en la investigación geográfica.
-Ubicar la Geografía en el sistema de las ciencias y en el contexto histórico en que se han generado los diferentes conocimientos geográficos valorando su función social, científica y práctica.
-Reflexionar sobre los restos de futuro dentro del campo de la Geografía y de su relación con otras ciencias.

Objectivos específicos aportados por el profesor:

 

 

Dades generals

Codi: 33031
Professor/a responsable:
SANTOS DELTELL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3

Estudis en què s'imparteix