Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOGRAFIA D'EUROPA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura de Geografía de Europa resulta fundamental dentro de los estudios de Grado en Geografía y Ordenación del territorio.Se trata de una asignatura obligatoria que pone al alumno frente a conocimientos que resultan imprescindibles para el conocimiento de los distintos paisajes y acontecimientos acaecidos en  Europa.

Se articula en torno a dos grandes unidades temáticas que son los aspectos físicos por un lado y los humanos por otro.

Tiene como objetivo situar la asignatura  dentro del   perfil profesional, en el plan formativo del Grado y su coordinación con el resto de asignaturas.

Esta asignatura resulta fundamental para el ejercicio profesional de los futuros egresados, en especial para el desempeño de los perfiles profesionales relacionados con el conocimiento de la Geografía de las regiones del mundo

Contextualización (valenciano)

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG10 : Compromís ètic amb la sostenibilitat, el respecte als drets fonamentals, la igualtat entre homes i dones, els valors democràtics, la multiculturalitat, la pau.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Descriure i explicar la nova territorialitat d'Europa a partir d'un plantejament territorial dinàmic i diacrònic.
 • Aportar un plantejament territorial i ambiental per a explicar l'anàlisi dels recursos fisicoecològics i humans del territori europeu.
 • Conèixer les relacions  i interdependència en el procés d'ampliació de la Unió Europea cap als Països d'Europa Central i Oriental (PECOS).
 • Constatar la diversitat regional intraeuropea.
 • Identificar els factors de diferenciació regional.
 • Analitzar els desequilibris i desigualtats de dues grans unitats geopolítiques com són Rússia i la Unió Europea. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Describir y explicar la nueva territorialidad de Europa a partir de un planteamiento dinámico .
-Recursos físicos y humanos en un ambiente territorial adecuado.
-Diversidad regional de Europa
-Relaciones de las naciones en el proceso de ampliación de la Unión europea.

 

 

Dades generals

Codi: 33020
Professor/a responsable:
SANTOS DELTELL, MARIA JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix