Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INTRODUCCIÓ A LA GEOGRAFIA FÍSICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Asignatura dedicada al estudio general y global de los principales componentes de la geografía de la naturaleza, de sus relaciones internas y de sus elementos significativos, introduciendo el análisis del relieve, el clima, las aguas, la biosfera y el paisaje, de modo integral.

 

Esta asignatura ofrece al alumnado una formación básica en aspectos esenciales de la docencia de la Geografía Física, al tiempo que facilita conocimientos básicos para complementar los contenidos que puedan relacionarse con la demanda laboral en aspectos vinculados con la planificación y ordenación territorial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG3 : Capacitat per a gestionar adequadament la informació, especialment, amb l'ús de la TIC.
 • CG4 : Capacitat per a fer treballs de manera individual o en equip segons el context i la situació.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.
 • CG6 : Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
 • CG8 : Actitud sistèmica de cura i precisió en el treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Capacitat per a comprendre i usar adequadament els conceptes, la metodologia i les tècniques de la geografia i l'ordenació del territori.
 • CE5 : Capacitat per a llegir i interpretar adequadament la informació territorial continguda en quadres estadístics, gràfics, mapes, plànols, imatges de satèl·lit.
 • CE6 : Capacitat per a transformar i sintetitzar la informació territorial en taules estadístiques, gràfics, mapes o plànols.
 • CE7 : Capacitat per a determinar i interpretar els elements del territori que es considere segons l'escala d'anàlisi.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.
 • CE9 : Capacitat per a exposar i transmetre coneixements relacionats amb l'anàlisi del territori de manera ordenada, senzilla i clara, adequada al context.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG8 : Compromís ètic amb el patrimoni cultural, natural, històric, artístic, arqueològic i etnogràfic.

 

Competències específiques (CE)

 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE5 : Adquirir els mètodes, tècniques i instruments emprats en les ciències històriques.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre el caràcter unitari de la geografia i el paper específic de la geografia física en l'estudi dels geosistemas.
 • Captar, comprendre i explicar els complexos naturals definits com a paisatges, els seus elements, els seus factors, els seus processos i interaccions, tant en el vessant analític com en el global i integrador.
 • Establir diferenciacions de l'espai en la superfície terrestre, amb l'ús adequat de nivells taxonòmics a partir del coneixement d'elements, factors i processos dels ecosistemes naturals.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

1. Comprender el carácter unitario de la Geografía.

2. Conocer el papel específico de la Geografía Física en el estudio de los geosistemas.

3. Explicar razonadamente los complejos naturales definidos como "paisajes".

4. Captar los elementos, factores, procesos e interacciones de los paisajes naturales.

5. Analizar los paisajes tanto en su vertiente analítica como en la global e integradora.

6. Establecer diferenciaciones del espacio en la superficie terrestre.

7. Usar adecuadamente los niveles taxonómicos, a partir del conocimiento de elementos, factores y procesos de los ecosistemas naturales.

 

 

 

Dades generals

Codi: 33001
Professor/a responsable:
MATARREDONA COLL, ENRIQUE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI GEOGRÀFICA REGIONAL I GEOGRAFIA FÍSICA
  Àrea: GEOGRAFIA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix