Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA HISPÀNIA ANTIGA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Asignatura dedicada a la explicación, comprensión y análisis de los principales procesos de la Historia Antigua de la peníbnsula Ibérica. Esta asignatura ofrece al alumnado una formación amplia y desarrollada de los aspectos importantes sobre los acontecimientos desarrollados en la península Ibérica como consecuencia de la existencia de contactos con civilizaciones desarrolladas que implican la entrada de nuevos esquemas de civilización a través del influjo de los fenicios, los griegos los cartagineses y los romanos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els processos de transformació la història antiga de la península Ibèrica.
 • Aproximació a les fonts que permeten el coneixement de la història antiga de la península Ibèrica.
 • Diferenciar i caracteritzar els elements geogràfics i culturals identificadors d'Hispània.
 • Conèixer i analitzar els sistemes històrics de l'antiguitat, a partir de les bases socioeconòmiques i amb un èmfasi especial en les connotacions culturals.
 • Esperonar un esperit crític que afavorisca la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Los ya redactados en el apartado de objetivos formativos.

 

 

Dades generals

Codi: 32032
Professor/a responsable:
DEL CASTILLO ALVAREZ, ARCADIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix