Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EL MÓN DE L'HEL·LENISME A LA CAIGUDA DELS SISTEMES ANTICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

EL MON DE L'HEL·LENISME A lA CAIGUDA DELS SISTEMES ANTICS

CODI: 32027

Assignatura dedicada a la iniciació i adquisició de coneixements bàsics en Història de Roma, la perifèria mediterrània i les relacions de Roma amb els estats del seu temps.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Raonament crític.
 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG3 : Capacitat de gestió de la informació.
 • CG5 : Comunicació oral i escrita adequada al context social actual.
 • CG6 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE2 : Comprendre i explicar la relació entre els esdeveniments, processos i conflictes actuals i els desenvolupats en el passat.
 • CE3 : Capacitat d'exercir professionalment la docència, la investigació de la història, la gestió del patrimoni històric i arqueològic i dels recursos culturals en la societat actual.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE6 : Obtenir l'habilitat per a usar críticament les fonts documentals històriques, així com els instruments de recopilació de la informació (catàlegs documentals i bibliogràfics, inventaris d'arxiu, bases de dades electròniques, entre altres).

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i comprendre els processos de transformació de la història antiga, des de la formació de l'estat a Itàlia fins a la caiguda de Roma, i la desaparició dels sistemes històrics antics en els àmbits asiàtic i americà. Aproximació a les fonts que permeten el coneixement del món antic.
 • Diferenciar i caracteritzar els elements geogràfics i culturals identificadors de la història antiga.
 • Conèixer i analitzar els sistemes històrics de l'antiguitat, a partir de les bases socioeconòmiques i amb especial atenció a les connotacions culturals.
 • Forjar un esperit crític que propicie la discussió de problemes socials, culturals i polítics.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objectius específics: Conèixer els processos històrics, els ritmes temporals, els àmbits geogràfics i les característiques socials i econòmiques de la Història Antiga en el període objecte de l'assignatura.

 

 

Dades generals

Codi: 32027
Professor/a responsable:
MOLINA VIDAL, JAIME
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: HISTÒRIA ANTIGA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix