Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
EL MÓN CONTEMPORANI

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

El planteamiento de esta asignatura constituye un primer acercamiento a la Historia Contemporánea. Por ello, junto a los principales problemas que marcaron el mundo hasta 1914, pretendemos que el/la alumno/a se familiarice con una serie de categorías y conceptos fundamentales que le permitan adquirir los conocimientos básicos para poder afrontar los contenidos de asignaturas posteriores. Junto a esos conceptos se otorga especial importancia a la comprensión de los procesos que transformaron la sociedad, la política, la economía y la cultura occidental y su relación con otros ámbitos como Asia y África. El objetivo es captar el interés de los alumnos/as por los temas desarrollados, teniendo en cuenta en todo momento su relación con el presente. De forma paralela a la adquisición de conocimientos se pretende fomentar la autonomía del alumnado a la hora de buscar información, desarrollar su capacidad para la síntesis y para la expresión oral y escrita.

 

            Esta asignatura se coordina con las asignaturas “De las guerras mundiales hasta la globalización” -3º Curso- y “América: Historia desde la colonización hasta el tiempo presente” -4º Curso-. 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG5 : Capacitat d'aprenentatge autònom i d'adaptació a noves situacions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE3 : Capacitat per a comprendre i utilitzar adequadament els conceptes d'altres disciplines, especialment de la història, l'economia, el dret i la urbanística.
 • CE4 : Capacitat per a combinar les dimensions temporal i espacial en l'anàlisi i la interpretació del territori.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar el territori com un sistema complex, interrelacionat i interdependent.

 

GRAU EN HISTÒRIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG2 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Motivació per la qualitat.
 • CG7 : Adaptació a situacions noves.
 • CG9 : Compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte als drets fonamentals i a la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats, la no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors d'una cultura de pau i democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Identificar, analitzar i explicar la història des dels àmbits local, nacional, europeu i universal, entesa com un procés complex i dinàmic.
 • CE10 : Capacitat d'utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques i d'Internet amb la finalitat d'actualitzar els coneixements en els nous instruments de difusió de la informació.
 • CE4 : Utilitzar amb propietat els conceptes, categories, teories i temes més rellevants de les diferents branques de la investigació històrica (econòmica, social, política, cultural, de gènere, entre altres), així com apreciar la importància que tenen per a la investigació els diversos contextos econòmics, polítics, culturals i socials.
 • CE8 : Capacitat de comunicar i argumentar de forma oral i escrita en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana d'acord amb la terminologia i tècniques usuals en la professió historiogràfica.

 

GRAU EN HUMANITATS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Reconeixement de la diversitat cultural i de la igualtat d'oportunitats.
 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG6 : Capacitat de treball en equip.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.
 • CG8 : Creativitat i capacitat d'iniciativa.
 • CG9 : Resolució de problemes i presa de decisions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer el comportament humà en societat mitjançant mètodes i tècniques d'anàlisis específiques i d'aquesta manera desenvolupar un compromís ètic amb la igualtat de gènere i una especial capacitat per a les relacions interpersonals.
 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE4 : Comprendre la realitat territorial, socioeconòmica, política i cultural contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre críticament la configuració del món actual, amb particular atenció al procés d'integració europea, així com a la configuració de l'estat espanyol i la seua projecció en el món.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar i analitzar la història universal contemporània com un procés diacrònic, complex i dinàmic.
 • Identificar les formacions polítiques dels diferents estats i nacions contemporànies.
 • Caracteritzar les estructures socials en el conjunt de societats europees, americanes, africanes i asiàtiques.
 • Distingir les transformacions polítiques, l'evolució de les institucions i la seua incidència en els canvis culturals.
 • Situar els conceptes i categories associats a la modernitat. Comparar aquests paràmetres amb altres societats.

 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11


1. Identificación y análisis la Historia Contemporánea Universal como un proceso diacrónico, complejo y dinámico.
2. Situar los conceptos y categorías asociados a la modernidad. Comparar estos parámetros con otras sociedades.
3. Identificación de las formaciones políticas de los distintos Estados y naciones contemporáneas.
4. Caracterización de las estructuras sociales en el conjunto de las sociedades europeas, americanas, africanas y asiáticas.
5. Asimilación de los acontecimientos políticos, económicos y sociales y su incidencia en la construcción institucional.
6.  Relación de los cambios políticos, sociales y económicos en el marco cultural.

 

 

Dades generals

Codi: 32003
Professor/a responsable:
ZURITA ALDEGUER, RAFAEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: HUMANITATS CONTEMPORÀNIES
  Àrea: HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix