Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GRAMÀTICA AVANÇADA DE L'ESPANYOL

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Ser capaç de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua espanyola i a la seua literatura com a expert en aquesta matèria i en els diferents perfils professionals.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC10 : Conèixer les característiques pragmàtic-textuals i discursives de la Llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC7 : Conèixer les característiques morfosintàctiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.
 • CC9 : Conèixer les característiques lexicosemàntiques de la llengua espanyola per a ser capaç d'utilitzar, transmetre i aplicar aquests coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció de l'espanyol en les seues manifestacions orals i escrites.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP18 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard de la llengua espanyola, així com els mecanismes de creació i innovació lèxica com a membre actiu d'una societat en constant evolució, per a adequar la llengua espanyola a les necessitats comunicatives dels seus parlants.
 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.
 • CP21 : Ser capaç de desenvolupar explicativa i argumentativament els continguts teòrics i pràctics de la llengua i la literatura espanyola en el paper de coneixedor i transmissor així com assessorar oralment i per escrit en relació amb el coneixement adquirit.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals

 • Conèixer els principis teòrics fonamentals de la gramàtica cognitiva i entendre'n la relació amb alguns aspectes de la gramàtica de l'espanyol.
 • Assumir el concepte de categorització i dominar diversos procediments per a establir categories.
 • Reconèixer els avantatges de la teoria de prototips com a procediment de categorització i projectar-ne la rendibilitat sobre diverses categories gramaticals de l'espanyol.
 • Organitzar el sistema relacionant en espanyol a partir de la teoria de prototips.
 • Destacar les relacions entre semàntica i sintaxi i assumir la construcció com a unitat sintàctica mínima.
 • Valorar la importància dels processos metafòrics i metonímics en la gramàtica.
 • Reconèixer els problemes de categorització entre els complements directes i els indirectes, a més d'assumir las propostes de la gramàtica cognitiva com a solució de problemes.
 • Reconèixer els problemes de categorització entre els complements indirectes i els de lloc, a més d'assumir les propostes de la gramàtica cognitiva com a solució de problemes. 
 • Identificar les construccions inacusatives i aïllar els problemes de l'anàlisi d'aquestes.
 • Entendre les estructures cognitives des de les propostes cognitives.
 • Valorar la importància de la gramaticalització com a convergència entre sincronia i diacronia.
 • Concebre les locucions prepositives, les perífrasis verbonominals i les perífrasis verbals com a exemples de gramaticalització.
 • Conèixer els mecanismes de determinació de locucions prepositives i de perífrasis verbonominals en espanyol.
 • Definir les perífrasis verbals segons la forma no finita del nucli i relacionar-ne cada tipus amb els diversos valors gramaticals que expressen.
 • Assumir el verb com a eix fonamental de la construcció gramatical i estudiar-ne les categories (mode, temps i aspecte), a partir de la interacció entre semàntica i pragmàtica i la projecció en l'estructura gramatical.
 • Relacionar els conceptes mode i modalitat i perfilar-ne les interaccions i diferències.
 • Definir el concepte de temps verbal, conèixer les indicacions de les formes temporals i concebre la dislocació temporal com a trobada entre semàntica i pragmàtica.
 • Valorar les relacions entre l'aspecte verbal i els modes d'acció i distingir els valors aspectuals bàsics de les variants.

Procedimentals

 • Analitzar la gramàtica de l'espanyol mitjançant l'adopció d'un punt de vista.
 • Perfilar categories lingüístiques a partir d'un model concret.
 • Rastrejar l'ús de locatius en diferents contextos d'ús, a partir de la cerca en corpus lingüístic.
 • Comparar el valor de diversos locatius en contextos diferents i abstraure'n el significat específic.
 • Utilitzar procediments metafòrics i metonímics per a analitzar comparativament estructures amb complement directe i amb indirecte, a més d'estructures amb complement indirecte i complement de lloc.
 • Rendibilitzar les relacions entre la semàntica i la sintaxi a l'hora d'analitzar construccions inacusatives.
 • Cercar locucions, perífrasis verbonominals i perífrasi verbals en diversos corpus lingüístics.
 • Aplicar esquemes de funcionament per a decidir l'estatut gramatical d'una estructura.
 • Determinar les relacions temporals d'un text i aïllar el valor vectorial del valor modal.
 • Treballar en diversos contextos els valors de modalitat que pot comportar el mode verbal en espanyol.
 • Comparar valors aspectuals de diverses construccions en contextos d'ús diferents. 
 • Fer anàlisis lingüístiques des d'un punt de vista concret.
 • Extraure conclusions relatives al nivell gramatical, a partir de les anàlisis realitzades.
 • Integrar les conclusions obtingudes en una descripció lingüística más àmplia.
 • Emprar integradorament els diversos nivells lingüístics per a explicar la gramàtica de l'espanyol.
 • Comunicar els coneixements i procediments adquirits.

Actitudinals

 • Incentivar la capacitat crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • Valorar les propostes alienes i defensar-ne les pròpies en l'aprenentage dialèctic.
 • Integrar les competències i els coneixements adquirits en un marc més ampli.
 • Desenvolupar valors relacionats amb la iniciativa i la capacitat d'èxit.
 • Aplicar determinades pautes de comportament a situacions noves.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31534
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix