Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC12 : Capacitat per a comprendre l'origen de l'espanyol amb la finalitat de poder reconèixer els diferents estadis de l'evolució de la llengua i establir connexions amb els factors històrics i socioculturals i les manifestacions escrites que van determinar i van ser determinades per aquest procés.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Demostrar coneixement dels elements externs implicats en l'evolució de la llengua.
 • Descriure les diverses etapes de la formació de la llengua espanyola, partint del nivell fònic i la manifestació d'aquest en els textos.
 • Reconèixer les divergències entres fonts d'informació i referències bibliogràfiques per a l'estudi de la història de la llengua espanyola.
 • Definir els conceptes i termes que permeten entendre els processos de formació i desenvolupament de la llengua espanyola.
 • Contrastar les principals aportacions teoricopràctiques que s'han fet en l'àmbit de la història de la llengua espanyola.
 • Analitzar el fenomen del canvi lingüístic, les causes, les conseqüències i els corrents lingüístics que l'han tractat.
 • Dominar la terminologia dels diversos canvis fònics (fonètics i fonològics) que van condicionar l'evolució de la llengua espanyola, a més dels trets que els caracteritzen.
 • Descriure els aspectes vocàlics i consonàntics del llatí clàssic i del vulgar que van incidir en la configuració del sistema vocàlic i consonàntic del castellà.
 • Reconèixer el sistema vocàlic tònic, àton i els processos que s'hi veuen afectats (diftongació, monoftongació, iod, etc.), des dels orígens del castellà fins al segle XV.
 • Reconèixer el reajustament fonològic de l'època de l'espanyol clàssic.
 • Valorar les aportacions fetes per l'Acadèmia de la Llengua Espanyola.
 • Dominar les tècniques de comentari de text foneticofonològic.

Procedimentals:

 • Utilitzar adequadament, i segons els contextos, la terminologia pròpia de la història de la llengua espanyola.
 • Localitzar fonts d'informació i referències documentals per a l'estudi fònic de la història de la llengua espanyola en suports diferents.
 • Utilitzar amb habilitat corpus diacrònics digitalitzats i extraure'n informació fònica precisa per a l'estudi de la història de la llengua espanyola.
 • Explicar el procés del canvi lingüístic com a eix vertebrador en l'evolució de la història de la llengua espanyola.
 • Analitzar els canvis lingüístics fònics que s'han produít al llarg de la història de la llengua espanyola i han configurat les diverses etapes de l'evolució d'aquesta.
 • Distingir entre canvi lingüístic regular i canvi esporàdic.
 • Identificar en textos el canvi lingüístic en els diferents nivells d'anàlisi.
 • Identificar els canvis fònics (fonètics i fonològics) que han estat presents en l'evolució diacrònica del lèxic de la llengua espanyola.
 • Analitzar les principals transformacions del sistema consonàntic esdevingudes en el castellà medieval, atenent-ne a les causes i motivacions.
 • Identificar els trets de la norma septentrional i meridional, en textos redactats durant l'època de l'espanyol clàssic.
 • Identificar les formes gràfiques vocàliques i consonàntiques en textos de l'època medieval i clàssica de la història de la llengua espanyola.
 • Valorar els canvis lingüístics produïts en l'últim període de la història de la llengua espanyola, fins a l'espanyol contemporani, contrastant-ne les aportacions acadèmiques i no acadèmiques.
 • Desenvolupar la tècnica del comentari de text fònic des d'una perspectiva diacrònica.
 • Aplicar les tècniques de comentari de text foneticofonològic a documents representatius de diverses etapes de la història de la llengua espanyola.

Actitudinals:

 • Demostrar responsabilitat i compromís en els treballs individuals i col·laboratius, amb una participació activa, constructiva i cortesa.
 • Desenvolupar una actitud crítica d'autoavaluació i autocorrecció respecte del que s'ha produït.
 • Mantenir una actitud constant d'actualització d'habilitats i coneixements relacionats amb l'aprenentatge de l'espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31531
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix