Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
HISTÒRIA DE LA LLENGUA ESPANYOLA II

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA3 : Ser capaç d'expressar-se correctament de manera oral i per escrit en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC12 : Capacitat per a comprendre l'origen de l'espanyol amb la finalitat de poder reconèixer els diferents estadis de l'evolució de la llengua i establir connexions amb els factors històrics i socioculturals i les manifestacions escrites que van determinar i van ser determinades per aquest procés.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Conceptuals:

 • Demostrar coneixement dels elements externs implicats en l'evolució històrica de la llengua espanyola.
 • Descriure les diverses etapes de la formació de la llengua espanyola, partint dels nivells morfosintàctic i lèxic i de la manera com es manifesten en els textos.
 • Analitzar les transformacions que van experimentar els diversos paradigmes gramaticals de la llengua des de l'època llatina fins a l'espanyol modern.
 • Analitzar l'evolució de les construccions sintàctiques de la llengua espanyola diacrònicament.
 • Relacionar els aspectes morfològics i sintàctics que concorren en la gestació dels documents, en les diverses èpoques de la història de la llengua espanyola.
 • Reflexionar sobre els canvis morfosintàctics produïts en l'evolució del llatí clàssic al llatí vulgar, que van comportar la configuració morfosintàctica del castellà medieval i de l'espanyol clàssic.
 • Justificar els conceptes d'analogia i gramaticalització com a eixos del canvi morfològic.
 • Conèixer les fonts d'informació lèxica (diccionaris històrics, etimològics, glossaris, repertoris lèxics) per a l'estudi de la història del lèxic espanyol.
 • Conèixer les línies fonamentals de l'evolució i creació del lèxic de la llengua espanyola, a més de les principals influències lèxiques que ha rebut l'espanyol durant les diverses etapes històriques.
 • Dominar les tècniques de comentari de text morfosintàctic i lèxic.

Procedimentals:

 • Utilitzar adequadament, i segons els contextos, la terminologia morfosintàctica i lèxica de la història de la llengua espanyola.
 • Localitzar fonts d'informació i referències documentals per a l'estudi morfosintàctic i lèxic de la història de la llengua espanyola en diferents suports.
 • Utilitzar amb habilitat corpus diacrònics digitalizats i extraure'n informació morfosintàctica i lèxica precisa, per a l'estudi de la història de la llengua espanyola.
 • Descriure l'evolució del sistema morfosintàctic de l'espanyol des dels orígens llatins fins a l'actualitat.
 • Aplicar els coneixments teòrics sobre l'evolució diacrònica morfosintàctica de la llengua espanyola a l'explicació de textos.
 • Relacionar els aspectes morfològics, sintàctics, fònics i lèxics presents en un text.
 • Identificar les diverses formes categorials presents en textos, a més dels canvis formals, semàntics i funcionals que van experimentar des dels orígens del castellà fins a l'època actual.
 • Dominar i identificar els trets específics de cadascun dels canvis lèxics esdevinguts en la història de la llengua espanyola.
 • Analitzar les línies fonamentals de l'evolució del lèxic presents des dels orígens del castellà fins a l'espanyol contemporani.
 • Identificar les característiques lèxiques més notables presents en textos de diverses èpoques de la història de la llengua espanyola.
 • Identificar el lèxic com un factor que reflecteix els canvis socials i culturals de les diverses èpoques de la història de l'espanyol.
 • Aplicar les tècniques de comentari de text morfosintàctic i lèxic a documents representatius de diverses etapes de la història de la llengua espanyola.

Actitudinals:

 • Demostrar responsabilitat i compromís en els treballs individuals i col·laboratius, amb una participació activa, constructiva i cortesa.
 • Desenvolupar una actitud crítica d'autoavaluació i autocorrecció del que s'ha produït.
 • Mantenir una actitud constant d'actualització d'habilitats i coneixements relacionats amb l'aprenentatge de l'espanyol.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31530
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ESPANYOLA, LINGÜÍSTICA GENERAL I TEORIA DE LA LITERATURA
  Àrea: LLENGUA ESPANYOLA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix