Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LLENGUA ANGLESA IV

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG5 : Ser capaç de conèixer les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura de la segona llengua.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.

 

GRAU EN ESPANYOL: LLENGUA I LITERATURES

 

Competències genèriques de grau

 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-ho amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.

 

Competències genèriques de la UA

 • CUA1 : Comprendre i expressar-se en un idioma diferent dels oficials de la Comunitat Valenciana en l'àmbit de la seua disciplina.
 • CUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.

 

Competències específiques (CE):>>conceptuals

 • CC16 : Adquisició del nivell B1 del MCER en una segona llengua.
 • CC5 : Capacitat per a comunicar en la llengua de l'especialitat (espanyol) i en una segona llengua en situacions orals i escrites per a fer viable la comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en els quals l'alumne exercirà la seua activitat en el futur.

 

Competències específiques (CE):>>procedimentals

 • CP20 : Capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents (repertoris bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, edicions crítiques, traduccions i TIC) com un aprendiente autònom capaç de controlar el propi procés d'aprenentatge i de progressar-hi de manera independent.

 

Competències específiques (CE):>>actitudinals

 • CA22 : Ser capaç de valorar i aprofitar el plurilingüisme i la multiculturalitat com a agent social partícip en la construcció d'una societat plural i tolerant a partir de la pròpia configuració multicultural del món hispànic.
 • CA23 : Ser capaç de mostrar una actitud crítica i autocrítica en el procés d'aprenentatge.
 • CA24 : Capacitat per a mostrar compromís social amb la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumne en el nivell B2.2 segons el marc comú europeu de referència (MCER) en llengua anglesa.
  Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER seguint el nivell B2.2.
  Afermar els coneixements adquirits en Llengua i Gramàtica Anglesa I, II i III.
  Comprendre notícies de televisió i programes sobre temes actuals.
  Desembolicar-se en situacions habituals en països de parla anglesa.
  Comunicar i expressar emocions, desitjos i sentiments.
  Transmetre informació.
  Utilitzar el Campus Virtual amb totes les seues utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.) com a plataforma d'aprenentatge virtual.
  Utilitzar Internet i la Web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
  Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica en les tasques individuals o grupales assignades.
  Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
  Reflexionar sobre el propi aprenentatge per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
  Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
  Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
  Aprendre tècniques de lectura intensiva i extensiva.
  Treballar en parelles i individualment.
  Col·laborar amb l'esforç per a aconseguir un resultat o fi comuna, siga un treball escrit, una presentació oral, un debat o una conversa.
  Aprendre a liderar grups de treball.
  Cuidar la qualitat dels treballs.
  Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
  Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació d'una idea, desenvolupament d'un argument, descripció d'experiències, etc.
  Prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes per a explicar i defensar punts de vista propis.
  Descriure amb claredat i detall una àmplia sèrie de temes propers.
  Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
  Conèixer els costums diaris dels països de parla anglesa i les diferències de les mateixes amb les de la cultura nativa, etc.
  Conèixer les bases de la gramàtica anglesa: l'oració composta  coordinades i subordinades; la veu passiva i l'estil indirecte.
  Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
  Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
  Escriure respostes sobre els continguts de l'assignatura en anglès
  Realitzar presentacions orals o escrites sobre els continguts de l'assignatura.
  Escriure cartes destacant la importància donada a determinats fets i experiències.
  Escriure redaccions o informes proposant motius per a recolzar o refutar un punt de vista concret.
  Reflectir la creativitat i l'interès en els textos escrits (dins de la relativa dificultat dels textos segons el nivell).
  Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.
 • Desenvolupar les competències comunicatives de l'alumnat en el nivell B2.2, segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER), en llengua anglesa.
 • Desenvolupar les 5 destreses establides en el MCER quant al nivell B2.2.
 • Consolidar els coneixements adquirits en Llengua i Gramàtica Anglesa I, II i III.
 • Comprendre notícies de televisió i programes sobre temes actuals.
 • Comunicar-se amb èxit, en situacions habituals, en països de parla anglesa.
 • Comunicar i expressar emocions, desitjos i sentiments.
 • Transmetre informació.
 • Utilitzar el Campus Virtual, amb totes les utilitats bàsiques (materials, debats, enllaços, etc.), com a plataforma d'aprenentatge virtual.
 • Utilitzar Internet i la web 2.0 per a compartir, crear i cercar informació.
 • Utilitzar processadors de textos i altres utilitats bàsiques d'ofimàtica, en les tasques individuals o grupals assignades.
 • Saber utilitzar el laboratori d'idiomes per a millorar l'aprenentatge.
 • Reflexionar sobre l'aprenentatge propi, per a poder establir i reconèixer les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats que es presenten.
 • Utilitzar les referències bibliogràfiques per a obtenir informació i poder contrastar-la amb els coneixements anteriors.
 • Utilitzar els coneixements, materials i recursos per a poder aprendre de manera autònoma.
 • Aprendre tècniques de lectura intensiva i extensiva.
 • Treballar en parelles i individualment.
 • Col·laborar amb esforç per a aconseguir un resultat comú: treball escrit, presentació oral, debat o conversa.
 • Aprendre a liderar grups de treball.
 • Cuidar la qualitat dels treballs.
 • Utilitzar la llengua anglesa com a instrument de comunicació.
 • Desenvolupar habilitats professionals en llengua anglesa: presentació d'una idea, desenvolupament d'un argument, descripció d'experiències, etc.
 • Prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes, per a explicar i defensar punts de vista propis.
 • Descriure amb claredat i detall una àmplia sèrie de temes propers.
 • Ser conscient de les diferències culturals entre la cultura nativa i la dels països de parla anglesa.
 • Conèixer els costums diaris dels països de parla anglesa i les diferències amb els de la cultura nativa, etc.
 • Conèixer les bases de la gramàtica anglesa: l'oració composta 8coordinades i subordinades), la veu passiva i l'estil indirecte.
 • Conèixer i començar a practicar les eines bàsiques d'anàlisi lingüística, com l'anàlisi sintàctica, les classes de paraules, etc.
 • Usar la traducció com a eina d'aprenentatge i de contrast entre llengües.
 • Escriure respostes sobre els continguts de l'assignatura en anglés
 • Fer presentacions orals o escrites sobre els continguts de l'assignatura.
 • Escriure cartes en què es destaque la importància donada a determinats fets i experiències.
 • Escriure redaccions o informes proposant motius per a defensar o refutar un punt de vista concret.
 • Reflectir la creativitat i l'interés en els textos escrits (dins de la relativa dificultat dels textos segons el nivell).
 • Expressar-se creativament en les presentacions i comunicacions orals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 31020
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix