Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Sociolingüística Catalana és una assignatura obligatòria d’especialitat que s’inclou en la matèria del mòdul d’especialitat “Llengua catalana: sincronia i diacronia” del Grau en Filologia Catalana. L’assignatura és una introducció al marc teòric de la sociolingüística i un repàs al context social de la llengua catalana. Cal afegir que aquesta assignatura es relaciona amb “Història Social de la Llengua Catalana” de primer curs del Grau, ja que amb el repàs de la situació sociolingüística del català en les darreres dècades es complementa amb la visió diacrònica de la llengua. L’assignatura es basa en aquests dos punts:
a) La llengua és pot estudiar tant des d’un enfocament intern: l’estructura lingüística a partir dels diferents nivells fonofonemàtic, morfosintàctic i lexicosemàntic, com també amb un enfocament extern: la visió social de la llengua, ja que partim de l’axioma segons el qual llengua i societat són les dues cares d’una mateixa moneda, és a dir, són indestriables. L’enfocament que ens interessa en aquesta assignatura és aquest segon.
b) Vivim en una zona on hi ha dues llengües en contacte: el català, llengua minoritzada, que és pròpia i oficial en diverses comunitats autònomes de l’estat, i el castellà, llengua majoritzada i oficial a tot l’estat. Aquest context provoca que visquem en un conflicte lingüístic i de minorització de la llengua catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG2 : Capacitat per a comprendre el paper del llenguatge en la construcció de l'ésser humà com a membre actiu d'una comunitat lingüística i cultural i relacionar-lo amb la funció de l'individu en la societat.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA2 : Ser capaç d'utilitzar com a usuari eines bàsiques en TIC.
 • CGUA3 : Ser capaç d'una comunicació efectiva i un coneixement lingüístic en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana (llengua castellana o llengua catalana) en l'àmbit de la seua disciplina.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Capacitat per a comunicar-se en llengua catalana en situacions comunicatives (orals i escrites) per a fer viable una comunicació fluida en els mitjans professionals i acadèmics en què l'alumne exercirà la seua activitat, tenint en compte el coneixement de la realitat històrica, social, institucional, cultural i artística de l'àmbit propi.
 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE12 : Capacitat per a comprendre, valorar i aprofitar el plurilingüisme amb una actitud favorable al procés de normalització del català, per a participar de la diversitat cultural i lingüística, així com també potenciar-l+B1729o per a un millor desenvolupament social de la llengua.
 • CE2 : Capacitat per a conèixer les característiques morfològiques, sintàctiques, fonètiques i lexicosemàntiques per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE3 : Capacitat per a conèixer les característiques pragmàtiques, textuals i discursives de la llengua catalana per a utilitzar, transmetre i aplicar els coneixements a l'anàlisi, la comprensió i la producció del català en les manifestacions orals i escrites.
 • CE4 : Ser capaç de conèixer i analitzar les variants de registre diacròniques, diatòpiques i diastràtiques de la llengua catalana reconeixent el valor i la riquesa de la variació com a patrimoni dels valencians, catalans i balears.
 • CE5 : Capacitat per a comprendre la història de la llengua catalana a través dels textos, els canvis socials, culturals i polítics de manera que es puga establir una ordenació històrica, social i cultural.
 • CE6 : Ser capaç d'utilitzar el model estàndard (i els diferents subestàndars) de la llengua catalana, i també conèixer i saber aplicar els mecanismes de creació i innovació lèxica per a adequar-se a les necessitats comunicatives del món actual.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les teories que han posat en relació la llengua i la societat
 • Conéixer el marc teòric i la bibliografia bàsica de la sociolingüística i de la sociolingüística catalana en particular.
 • Identificar els conceptes que intervenen en la descripció de les diverses situacions sociolingüístiques
 • Conéixer els mecanismes de representació dels resultats demolingüístics d’una enquesta
 • Conéixer els diferents fenòmens que es produeixen en l’estructura lingüística a partir del contacte lingüístic
 • Conéixer el marc teòric i els mètodes analítics del variacionisme.
 • Explicar la relació entre les diferents teories que configuren el marc teòric de la sociolingüística
 • Descriure les diferents situacions sociolingüístiques d’altres llengües en contextos equiparables al del català.
 • Explicar els diferents mètodes d’investigació utilitzats per aquesta disciplina.
 • Identificar en diferents textos orals o escrits els fenòmens de contacte lingüístic, el variacionisme, les varietats i els registres en relació a l’estàndard.
 • Valorar totes les teories multidisciplinars que relacionen la llengua i la societat.
 • Justificar el manteniment del multilingüisme de la societat actual.
 • Comprendre els fenòmens de contacte lingüístic en qualsevol actuació.
 • Valorar les varietats i els registres segons les diferents situacions comunicatives.
 • Valorar la competència comunicativa com un requisit imprescindible per a afrontar la societat del coneixement actual.
 • Adoptar actituds positives envers la situació del català.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22


1. Conéixer el marc teòric i la bibliografia bàsica de la sociolingüística i de la sociolingüística catalana en particular.
2. Justificar el manteniment del multilingüisme actual i adoptar actituds positives envers la situació del català.
3. Entendre i comprometre's amb el respecte, el compromís i la solidaritat dels drets lingüístics de les persones.
4. Dominar i valorar la competència comunicativa com un requisit imprescindible per a afrontar la societat del coneixement actual.
5. Dominar les convencions científiques per a la realització dels treballs acadèmics.

 

 

Dades generals

Codi: 30033
Professor/a responsable:
MAS MIRALLES, ANTONI
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix