Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA CATALANA: PRIMERES GRANS OBRES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Es tracta d’una assignatura impartida pel Departament de Filologia Catalana i dissenyada perquè els alumnes de grau en aquesta àrea de coneixement científic assolisquen una formació sòlida en les manifestacions més primerenques de la literatura catalana, és a dir aquelles que es remunten als orígens d’aquesta, als segles XIII i XIV.

L'assignatura és obligatòria per als estudiants del grau en Filologia Catalana. Té caràcter semestral i s’imparteix en el primer semestre del curs. Consta de 6 crèdits, dels quals 2,4 són presencials i 3,6 no presencials; alhora, dels presencials 1,8 són teòrics mentre que 0,6 es dediquen a la realització de pràctiques.

Dins del pla d’estudis en què s’insereix, aquesta assignatura es justifica pel fet que una part essencial de la formació del filòleg ha de ser l’estudi sistemàtic de la història literària (principals etapes, corrents, gèneres, autors i obres) a través de l’anàlisi i de la valoració estètica i conceptual dels textos més representatius de cada moment històric i dels seus contextos de producció, amb especial referència a la seua aportació al cànon literari europeu.

Aquesta assignatura se centra en la primera etapa de l’època medieval, mentre que la segona etapa d’aquest mateixa època, segle XV, atesa la seua amplitud i especial rellevància, és objecte d’atenció en altres dues assignatures, una de 3r curs i l’altra de 4t curs, amb les quals es relaciona molt directament. Aquestes tres matèries, juntament amb les que el pla d’estudis dedica a l’estudi de la literatura moderna i contemporània o a altres més sectorials com ara la literatura popular o al teatre, constitueixen el vessant literari de la formació del filòleg especialitzat en català.

Per altra part, tant aquesta assignatura com les altres dedicades a les lletres medievals esdevenen un instrument fonamental per a l’estudi directe de la llengua antiga, per la qual cosa són complementàries de les matèries del pla d’estudis centrades específicament en l’estudi lingüístic del català.

L’alumne adquireix en aquesta assignatura coneixements i competències bàsiques per a la seua formació literària, cultural i lingüística, que li permetran assolir la capacitació necessària per a l’exercici professional, principalment, de la docència en els diferents nivells educatius i de la recerca científica i filològica, però també d’altres activitats relacionades amb l’assessorament cultural, la comunicació, el món editorial, la traducció, etc., per a les quals habilita el grau en Filologia Catalana.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de dominar les teories, perspectives i conceptualitzacions clau per a la construcció del marc teòric de les disciplines lingüístiques i literàries aplicades a la llengua i a la literatura catalanes com a expert en la matèria i en els diferents perfils professionals.
 • CG3 : Capacitat de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi.
 • CG4 : Capacitat per a gestionar i per a usar els recursos aportats per les tecnologies de la informació i la comunicació i per a aplicar-los a les indústries de la llengua i la literatura.
 • CG7 : Compromís social con la igualtat entre homes i dones, la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, la pau i la democràcia.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Capacitat per a utilitzar els recursos i els materials pertinents per a l'autoaprenentatge (bibliogràfics, diccionaris, obres de referència, obres terminològiques, tutories, noves tecnologies) i transmetre la informació en llengua catalana.
 • CE11 : Ser capaç de desenvolupar tècniques de lectura, anàlisi i síntesi; formular hipòtesis+B1782 de treball, demostrar-les amb arguments i arribar a conclusions, així com també reconèixer i aplicar la coherència textual (estructura del text, distribució de les idees, progressió de la informació, utilització de paraules clau), de manera que es desenvolupe explicativament i argumentativament qualsevol contingut relacionat amb la llengua i la literatura catalana, i poder així aconseguir el paper de coneixedor, transmissor i assessor dels coneixements adquirits.
 • CE7 : Capacitat de conèixer les tendències històriques de la literatura en llengua catalana i el seu context, per a definir l'evolució del pensament literari en llengua catalana i l'impacte social que té.
 • CE8 : Ser capaç de conèixer les diferents èpoques, moviments, models i valors descrits en la literatura catalana, així com les tradicions en les quals s'emmarquen, els recursos textuals concrets que utilitzen, atenent particularment l'estudi comparatiu d'elements comuns i diferents dins del mateix context literari o entre contextos literaris diferents.
 • CE9 : Capacitat per a identificar els corrents de la crítica literària, les seues categories, conceptes i nomenclatura com un element clau per al desenvolupament de la capacitat crítica i analítica del text (literari, cinematogràfic, publicitari), en tant que manifestació creativa i reflex del context sociocultural.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer les tendències estètiques, els gèneres, els autors i les obres més representatives del període que abraça l'assignatura.
 • Conéixer el context cultural i social medieval que propicia el naixement i la primera consolidació de la literatura catalana medieval.
 • Conéixer alguns dels textos més representatius del període estudiat, a partir de la seua lectura, analítica i crítica.
 • Assolir un coneixement funcional suficient del català antic i, en una mesura menor, de l’occità.
 • Assolir un nivell de coneixement notable de les aportacions bibliogràfiques més importants sobre la matèria del curs.
 • Assolir un nivell acceptable en la pràctica de la traducció del català antic al català modern i en les tècniques d’anàlisi literària de textos corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
 • Assolir un nivell alt de correcció lingüística i un bon grau d’acurament en l’elaboració de textos escrits pertanyents al registre científic propi de la matèria.
 • Fomentar la curiositat intel·lectual per la relació entre el passat i el present literari català, a partir de l’observació de la pervivència de tòpics i temes de les lletres catalanes del període que abraça l’assignatura en la literatura i cultura actuals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21


1. Assolir un coneixement general sòlid dels gèneres, de les tendències estètiques, dels autors i de les obres del període que abraça l'assignatura, degudament contextualitzats en el marc històric, social i cultural corresponent.
2. Assolir un coneixement específic i aprofundit dels textos fonamentals del període, a partir de la lectura, analítica i crítica, de les obres objecte d’estudi de l’assignatura.
3. Identificar autors i obres del període i situar-los en el seu context adequat. Identificar els gèneres literaris estudiats per les característiques textuals que presenten.
4. Identificar les característiques, estructura, finalitat, tòpics del text medieval.
5. Assimilar críticament les aportacions bibliogràfiques de l’assignatura.
6. Assolir un nivell alt en la pràctica de la intratraducció o traducció al català modern, l’anàlisi i la interpretació literàries de textos medievals corresponents a l’àmbit de l’assignatura.
7. Assolir un grau mitjà-alt en el maneig dels mètodes i tècniques de recerca científica, especialment aplicats als autors i textos de l’assignatura.
8. Assolir un maneig raonable dels múltiples recursos i materials (bibliogràfics, electrònics) pertinents per a l’estudi de l’assignatura.

9. Fer servir correctament i amb eficàcia comunicativa la normativa (especialment la pronúncia però també l’ortografia, la gramàtica, la lexicosemàntica i la fraseologia) que regula l’ús de la llengua en el registre formal de l’àmbit acadèmic, sobretot dels textos expositivoargumentatius (en el canal oral: exposició, debat i entrevista; en el registre escrit: informe i treball acadèmic.

10. Fer servir correctament les convencions ortotipogràfiques del registre formal escrit de l’àmbit acadèmic.

11. Fomentar un grau d’interés i curiositat intel·lectual notables per la cultura literària catalana dels segles XIII i XIV i una sensibilitat per la lectura d’alguns dels exponents principals d’aquesta.

 

 

Dades generals

Codi: 30021
Professor/a responsable:
MARTINEZ PEREZ, VICENT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix