Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
LITERATURA ÀRAB: ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Aproximación a la historia de la literatura árabe de época contemporánea: descripción de los principales autores y obras del periodo y de la evolución de sus rasgos estéticos y referenciales, e iniciación al análisis del texto literario. La materia de la asignatura instruye en los conocimientos y destrezas básicos que el/la alumno/a desarrollará en otras asignaturas de contenido cultural / literario de formación práctica a lo largo de su formación académica (Textos árabes contemporáneos, 2º curso; Textos árabes: análisis y traducción, 4º curso), de modo que también se presenta en forma coordinada con las asignaturas de materia lingüística.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Habilitats d'obtenció i gestió de la informació que permeten l'aprenentatge al llarg de la vida.
 • CG10 : Relacionar els estudis àrabs i islàmics amb la filologia i altres disciplines, així com treballar en un equip interdisciplinari en context nacional i internacional.
 • CG11 : Apreciar la diversitat, el plurilingüisme i la multiculturalitat de la societat actual.
 • CG12 : Respectar els drets fonamentals i potenciar els valors democràtics, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i els valors propis d'una cultura de la pau.
 • CG2 : Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits en la pràctica.
 • CG3 : Capacitat per a planificar i gestionar el temps.
 • CG4 : Capacitat d'aprendre i treballar de manera autònoma i en equip.
 • CG5 : Capacitat autocrítica que permeta la preocupació per la qualitat i la millora contínua.
 • CG6 : Interpretar, analitzar, sintetitzar i avaluar la informació de forma científica i crítica.
 • CG7 : Prendre decisions, resoldre problemes i adaptar-se a les noves situacions.
 • CG8 : Generar noves idees, dissenyar i gestionar projectes amb iniciativa i esperit emprenedor.
 • CG9 : Transmetre coneixements de la seua disciplina, elaborar i defensar arguments i exposar problemes i solucions davant d'un públic especialitzat o no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Comprendre les teories clau de les disciplines vinculades amb els Estudis Àrabs i Islàmics i aplicar-les en la pràctica per a desembolicar-se adequadament en els diferents perfils professionals per als quals capacita el títol o emprendre estudis posteriors amb alt grau d'autonomia.
 • CE7 : Conèixer les característiques i evolució de la literatura en llengua àrab per a comprendre el paper de les seues manifestacions en la construcció del pensament literari clàssic i contemporani i valorar el seu impacte en l'àmbit social àrab així com les seues relacions amb altres literatures.
 • CE8 : Identificar els corrents crítics literaris, les seues categories, conceptes i nomenclatura com a eina per a l'anàlisi i la crítica del text literari en llengua àrab.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dotar l'estudiant dels coneixements metodològics bàsics per a l'estudi de la literatura contemporània.
 • Dotar l'estudiant d'una perspectiva cronològica i geogràfica en l'estudi dels principals trets de la literatura àrab contemporània atenent a les diverses circumstàncies culturals, socials o polítiques que els determinen.
 • Capacitar l'estudiant per a la interpretació i l'anàlisi de les obres més representatives del període a partir dels seus principals trets esteticoliteraris. 
 • Fomentar la capacitat crítica dels alumnes pel que fa a les característiques literàries del món àrab contemporani i en relació amb els seus coneixements preformatius de cultura general i de literatura.
 • Fomentar la capacitat de recerca i síntesi d'informació dels alumnes pel que fa als continguts de la matèria.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos conceptuales:

1. Conocer los principales autores y obras de la literatura árabe contemporánea.

2. Conocer los acontecimientos socioculturales más relevantes de la historia árabe contemporánea para entender los cambios y evolución habidos en el ejercicio literario.

3. Conocer los distintos ámbitos geográficos en que se desarrolla la producción literaria árabe de época contemporánea.

4. Conocer los rasgos estéticos y referenciales característicos de los distintos ámbitos o movimientos que componen la historia de la literatura árabe contemporánea.

5. Conocer los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea y su clasificación.

 

Objetivos procedimentales: 

6. Analizar un texto literario árabe de época contemporánea atendiendo a su forma y mensaje.

7. Relacionar un texto literario árabe de época contemporánea con los acontecimientos socioculturales y las particularidades geográficas que lo determinan.

8. Reconocer el ámbito o movimiento literario al que pertenece un texto árabe de época contemporánea.

9. Distinguir e identificar los distintos géneros de la literatura árabe contemporánea.

10. Buscar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica.

11. Sintetizar y ordenar información sobre literatura árabe contemporánea y su interpretación crítica.

12. Establecer relaciones entre la tradición literaria árabe y otras tradiciones literarias con voluntad comparativa.

13. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, enunciados relacionados con la historia de la literatura árabe contemporánea.

14. Exponer oralmente o por escrito, con claridad y concisión, argumentos de valoración personal sobre la literatura árabe contemporánea.

15. Establecer patrones de comportamiento comunes y deslindar actitudes intelectuales de valor universal.

 

Objetivos actitudinales:

16. Mostrar juicio crítico.

17. Mostrar un espíritu reflexivo no excluyente con respecto a los paradigmas culturales, sociales y políticos de la civilización árabe representados en su literatura.

18. Moderar los valores y actitudes personales sobre el mundo árabe en general atendiendo a una visión tolerante y plural del ejercicio literario.

19. Estimular el hábito de lectura de textos y obras de la literatura árabe contemporánea a través de traducciones.

20. Estimular el conocimiento del mundo como forma de interpretar e interrelacionar distintas tradiciones literarias.

 

 

Dades generals

Codi: 29512
Professor/a responsable:
RAMOS LOPEZ, FERNANDO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIES INTEGRADES
  Àrea: ESTUDIS ÀRABS I ISLÀMICS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix