Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GREC: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La asignatura se concibe como un acercamiento general a la cultura griega antigua. La materia está orientada hacia la formación integral del profesional de las Humanidades, hacia el conocimiento fundamental del legado clásico griego y su contribución a la civilización occidental en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y lingüístico. A nivel metodológico se fomentará entre el alumnado la búsqueda y selección de información para el desarrollo de trabajos relacionados con la asignatura y con ello que amplíen más sus conocimientos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Competències en comunicació oral i escrita.
 • CG4 : Raonament crític.
 • CG5 : Capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • CG7 : Capacitat d'organització i planificació.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Conèixer la història i els grans corrents artístics i filosòfiques de la humanitat, amb particular atenció a les arrels clàssiques sobre les quals s'assenta la realitat cultural europea, i ser capaç de transmetre-les mitjançant la promoció del valor social de la cultura.
 • CE6 : Conèixer i valorar els recursos del patrimoni cultural i natural propis per a contribuir a una gestió, sensible i dotada d'esperit crític, del desenvolupament sostenible.
 • CE7 : Fer un ús creatiu i emprenedor dels principis bàsics d'organització i gestió pública i privada i de les TIC per a avaluar, crear i dur a terme projectes de difusió de la cultura.
 • CE8 : Adquirir habilitats per a elaborar i exposar continguts relacionats amb les ciències humanes i socials orientats a la seua divulgació i a la formació de l'alumnat d'ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i de les TIC.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Explicar l'origen i l'evolució de la llengua grega i distingir-ne les principals característiques i unitats fonètiques, morfològiques, sintàctiques, mètriques i lèxiques.
 • Conèixer l'origen i l'evolució dels diversos gèneres literaris grecs, a través dels textos i identificar-ne els principals representants en llur context històric, polític, religiós i cultural.
 • Conèixer les vies de transmissió de la literatura grega en les diverses èpoques.
 • Tenir capacitat per a utilitzar els recursos i materials pertinents per a estudiar la llengua, la literatura i la cultura gregues.
 • Analitzar la pervivència de la literatura grega en la literatura occidental.
 • A través dels textos, reconèixer el paper del grec com a instrument de cultura, en què s'han forjat tant el pensament racional com les bases de la majoria de les disciplines científiques, tècniques i humanístiques.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Objetivos cognitivos • Conocer el origen y evolución de la lengua griega y distinguir sus principales características y unidades fonéticas, morfológicas, sintácticas métricas y léxicas. • Conocer el origen y evolución de los diferentes géneros literarios griegos a través de los textos e identificar a sus principales representantes en su contexto histórico, político, religioso y cultural. • Conocer la evolución del arte griego desde el segundo milenio a. C. hasta la época helenística.

2. Objetivos instrumentales • Tener capacidad para reconocer y utilizar los recursos y materiales bibliográficos y digitales pertinentes para el estudio de la lengua, literatura y cultura griega.

3. Objetivos actitudinales • Reconocer el papel de la lengua griega como el instrumento de cultura con el que que se ha forjado el pensamiento racional así como la mayoría de las disciplinas científicas, técnicas y humanísticas. • Apreciar el patrimonio cultural helénico su la pervivencia en la cultura occidental, en la literatura y las artes.

 

 

Dades generals

Codi: 29022
Professor/a responsable:
CARRILLO GUTIERREZ, JUANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA, HISTÒRIA ANTIGA, FILOLOGIA GREGA I FIL. LLATINA
  Àrea: FILOLOGIA GREGA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix