Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RELACIÓ D'AJUDA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura pretende proveer de la competencia básica de comunicación interpersonal, imprescindible para que el profesional de enfermería pueda prestar unos cuidados holistas a partir de una perspectiva centrada por un lado, en las necesidades de los pacientes/usuarios, familias y comunidades y, por otro, en el fomento de su autonomía e independencia. Una buena relación profesional es la base de la confianza mutua y un determinante crucial del seguimiento de las recomendaciones terapéuticas. Por su carácter básico se sitúa al comienzo de la formación y está coordinada con la asignatura de psicología, que se imparte en el mismo semestre. Esta asignatura sienta las bases actitudinales y aptitudinales (formas de interactuar) de la relación terapéutica que se dará en los tres años posteriores del grado, tanto en el practicum como en el resto de materias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG):>>mòdul de formació bàsica comuna

 • 11 : Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d'acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament.
 • 14 : Conèixer i identificar els problemes psicològics i físics derivats de la violència de gènere per a capacitar l'estudiant en la prevenció, la detecció precoç, l'assistència, i la rehabilitació de les víctimes d'aquesta forma de violència.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en un idioma estranger

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències informàtiques i informacionals

 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionals.

 

Competències transversals específiques de titulació:>>competències en comunicació oral i escrita

 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Argumentar la rellevància de la comunicació amb els pacients per a millorar l'adherència terapèutica.
 • Conèixer els fonaments teòrics de la relació d'ajuda.
 • Conèixer les principals tècniques de relació d'ajuda.
 • Conèixer els contextos d'aplicació de la relació d'ajuda.
 • Conèixer els principis de relació d'ajuda en situacions de crisi, especialment en el camp de la violència de gènere.
 • Aplicar les tècniques de relació d'ajuda des de la perspectiva del pacient/client.
 • Mostrar una actitud centrada en els altres, en l'àmbit de la relació clínica i professional.
 • Identificar senyals de probable violència de gènere, fer-ne una exploració i orientar en la presa de decisions per a la solució del problema i la rehabilitació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Objetivos de la asignatura

 • Conocer los fundamentos teóricos de la Relación de Ayuda.
 • Aprender las principales técnicas de relación de ayuda.
 • Identificar los contextos de aplicación de la relación de ayuda.
 • Argumentar la relevancia de la comunicación con los pacientes para mejorar la adherencia terapéutica
 • Conocer los principios de relación de ayuda en situaciones de crisis, especialmente en el campo de la violencia de género.
 • Aplicar las técnicas de relación de ayuda desde la atención centrada en la persona.
 • Mostrar una actitud centrada en los otros, en el ámbito de la relación clínica y profesional.
 • Identificar señales de probable violencia de género, realizar una exploración de las mismas y orientar en la toma de decisiones para la solución del problema y la rehabilitación.

Objetivos específicos que el profesor añade:

 • Contextualizar la relación de ayuda en la disciplina de enfermería
 • Ser capaz de utilizar evidencia científica en las distintas situaciones de relación de ayuda
 • Promover una práctica reflexiva que promueva el auto-conocimiento
 

 

Dades generals

Codi: 27006
Professor/a responsable:
DE LA CUESTA BENJUMEA, CARMEN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: INFERMERIA
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6

Estudis en què s'imparteix