Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
BIOGEOGRAFIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La Biogeografía es una asignatura Optativa en el Grado de Biología. El objetivo fundamental es que el alumno comprenda que el patrón de distribución que los seres vivos presentan actualmente en la Tierra no se debe al azar. Por tanto se tratarán los principales factores que la determinan: sus adaptaciones al medio como resultado de un proceso evolutivo, la competencia por los recursos, el reemplazamiento espacial y temporal de los organismos y, claro está, la influencia antrópica que puede alterar estos patrones de distribución. Como resultado de ello, se analizarán las áreas de distribución de modo jerarquizado, desde las grandes unidades biogeográficas (Reinos), hasta, en el caso más cercano al alumnado, los Sectores y Subsectores biogeográficos. Evidentemente, al tratarse de una materia optativa de cuarto curso, el alumno ya habrá cursado materias que son imprescindibles antes de abordar la Biogeografía: Biodiversidad vegetal, Botánica, Zoología I y II , o Geología entre otras.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE1 : Adquirir els fonaments de la terminologia biològica, nomenclatura, convenis i unitats.
 • CE11 : Conèixer els principis de la sistemàtica i la filogènia.
 • CE12 : Comprendre les bases de la biogeografia.
 • CE28 : Adquirir els coneixements necessaris per a dissenyar i executar projectes en biologia.
 • CE3 : Conèixer i aplicar els mètodes matemàtics i estadístics per a validar models a partir de dades experimentals aplicades a la biologia.
 • CE7 : Comprendre els mecanismes i models evolutius.
 • CE9 : Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies en el medi, així com el seu origen, evolució i comportament.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.
 • CE38 : Utilitzar correctament els mètodes inductiu i deductiu en l'àmbit de la biologia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Estudiar la distribució dels organismes, a través d'un gradient d'espai-temps.
 • Relacionar els patrons de distribució geogràfica amb factors evolutius.
 • Conèixer les bases conceptuals i les eines metodològiques que permeten la reconstrucció de pautes biogeogràfiques.
 • Identificar organismes i interpretar la diversitat d'espècies al medi, a més del seu origen, evolució i comportament.
 • Elaborar informes i presentacions orals a partir de les dades analitzades en les pràctiques.
 • Relacionar els patrons de distribució actual dels éssers vius amb els factors ecològics.
 • Conèixer les categories jeràrquiques relacionades amb les àrees de distribució d'animals i plantes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Ademas de los objetivos generales de la asignatura se añaden comp objetivos específicos:

 • Introducir términos de inglés científico relacionados con la Biogeografía.
 • Conocer dentro de qué orden de magnitud se localizan los datos
 • Hacer juicios de valor del material y los métodos usados para unos objetivos dados.
 • La capacidad de interpretar los datos correspondientes a la distribucion de los organismos, clasificándolo en un sistema específico

 

 

Dades generals

Codi: 26552
Professor/a responsable:
MICO BALAGUER, ESTEFANIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: BOTÀNICA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: CIÈNCIES AMBIENTALS I RECURSOS NATURALS
  Àrea: ZOOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,66
  Crèdits pràctics: 0,54

Estudis en què s'imparteix