Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TÈCNIQUES MOLECULARS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La asignatura TECNICAS MOLECULARES es una asignatura eminentemente práctica que ofrece una visión de los fundamentos básicos y de la aplicabilidad de una serie de técnicas ampliamente utilizadas en los laboratorios de investigación en Genética, Bioquímica y Biología Molecular. Esta tecnología da soporte al avance del conocimiento de dichas disciplinas, y sus herramientas son imprescindibles en el desarrollo de la Biotecnología y la Biomedicina, ambas con un gran impacto en la industria y en la sociedad. También resultan muy importantes para el desarrollo de otras disciplinas de la titulación, como Microbiología Aplicada y Genética Aplicada de cuarto curso.

La asignatura se apoya en los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Bioquímica I y Genética de primer curso, Bioquímica II de segundo curso y Ampliación de Genética de tercer curso y se complementa con la asignatura de Técnicas Estructurales y Funcionales, también de tercer curso.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG10 : Desenvolupar actituds crítiques basades en el coneixement.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG4 : Demostrar capacitat de treball en equip.
 • CG5 : Comprometre's amb l'ètica i els valors d'igualtat, i també en la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
 • CG6 : Aprendre de manera autònoma.
 • CG7 : Demostrar capacitat d'adaptar-se a noves situacions.
 • CG8 : Adquirir una preocupació permanent per la qualitat i el medi ambient i la prevenció de riscos laborals.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE13 : Estudiar l'estructura i la funció de les biomolècules i comprendre la seua funció en els processos biològics.
 • CE14 : Conèixer els fonaments de la replicació, transcripció, traducció i modificació del material genètic.
 • CE17 : Comprendre els principis de la termodinàmica i les seues aplicacions en bioenergètica.
 • CE2 : Relacionar els principis físics i químics de la biologia.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE29 : Demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb les àrees de la biologia.
 • CE30 : Interpretar, avaluar, processar i sintetitzar dades i informació biològica.
 • CE31 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesura i experimentació.
 • CE32 : Manipular amb seguretat material biològic, reactius, instruments i dispositius d'aplicació en biologia.
 • CE33 : Dur a terme procediments estàndards de laboratoris implicats en treballs analítics.
 • CE34 : Planificar, dissenyar i executar investigacions pràctiques, i valorar-ne els resultats.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesuraments en el laboratori i camp.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics i tècnics tant de manera escrita com oral davant d'una audiència.
 • CE37 : Saber cercar, analitzar, comprendre i redactar textos científics i tècnics.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments, l'instrumental i les aplicacions de les principals tècniques moleculars d'experimentació en biologia.
 • Adquirir les capacitats d'ús de tècniques moleculars d'experimentació per a l'estudi de problemes biològics.
 • Dissenyar protocols d'experimentació en tècniques moleculars, desenvolupar la capacitat de decidir entre mètodes, adquirir bones pràctiques científiques de mesura i manipulació al laboratori, interpretar dades i predir resultats experimentals.
 • Practicar al laboratori procediments que integren diverses tècniques moleculars.
 • Fer, presentar i defensar informes científics de tècniques moleculars, per escrit i verbalment, davant una audiència.
 • Desenvolupar la capacitat per a analitzar i comprendre una publicació científica en què es desenvolupen les metodologies estudiades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer los fundamentos, el instrumental y las aplicaciones de las principales técnicas moleculares de experimentación en Biología.

Adquirir las capacidades de utilización de técnicas moleculares de experimentación para el estudio de problemas biológicos.

Diseñar protocolos de experimentación en técnicas moleculares, desarrollar la capacidad de decidir entre métodos, adquirir buenas prácticas científicas de medida y manipulación en laboratorio, interpretar datos y predecir resultados experimentales.

Llevar a la práctica en el laboratorio procedimientos que integren diferentes técnicas moleculares.

Realizar, presentar y defender informes científicos de técnicas moleculares tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

Desarrollar la capacidad para analizar y comprender una publicación científica en la que se desarrollen las metodologías estudiadas.

 

 

Dades generals

Codi: 26536
Professor/a responsable:
ESCLAPEZ ESPLIEGO, JULIA MARIA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,68
Crèdits pràctics: 1,72
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: AGROQUIMICA I BIOQUIMICA
  Àrea: BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
  Crèdits teòrics: 0,34
  Crèdits pràctics: 0,86
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: FISIOLOGIA, GENÈTICA I MICROBIOLOGIA
  Àrea: GENÈTICA
  Crèdits teòrics: 0,34
  Crèdits pràctics: 0,86

Estudis en què s'imparteix