Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FOTÒNICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La Fotònica pertany a la matèria Òptica i és una assignatura optativa del futur graduat en Física. S'imparteix en quart curs, segon semestre.

La Fotònica és la ciència i tecnologia de generar, controlar i detectar fotons. Tant ones lluminoses com a fotons són la base de les tecnologies basades en la llum, que permeten el desenvolupament de la vida quotidiana i sostenible. La Fotònica és essencial per a continuar els avanços ja aconseguits en medicina, energia, informació, comunicació, agricultura, indústria, astronomia, arquitectura, oci, art i cultura, augmentant la salut i el benestar de la societat.

Aquesta assignatura necessita dels continguts i conceptes de les assignatures Òptica I i Òptica II, i en ella s'abordaran aspectes relatius a les comunicacions òptiques: funcionament i característiques de les fibres òptiques, estudi de sistemes d'emissió i detecció de llum; holografia: registre i reconstrucció d'un holograma; i tècniques d'imatge: mètodes bàsics de captura i processament d'imatge.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE12 : Reconèixer i analitzar nous problemes i proposar estratègies per a solucionar-los.
 • CE14 : Realitzar, presentar i defendre informes científics tant per escrita com oralment davant d'una audiència.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE16 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals.
 • CE2 : Reconèixer i valorar els processos físics en la vida diària.
 • CE3 : Ser capaç de valorar ordres de magnitud, per a interpretar fenòmens diversos, fer les aproximacions requerides a fi de reduir un problema a un nivell manejable i desenvolupar la intuïció en física.
 • CE5 : Ser capaç de dissenyar experiments al laboratori, mesurar i analitzar críticament els resultats experimentals, extraure'n conclusions i avaluar el nivell d'incertesa.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objectiu general:

Comprendre els aspectes bàsics de la fotònica en les comunicacions òptiques, holografia i tècniques d'imatge així com conèixer aspectes específics i d'avantguarda de la fotònica.


Objectius específics:

Adquirir coneixements avançats sobre fotònica i les seues aplicacions.

Conèixer i adquirir destresa en el funcionament d'un laboratori d'holografia.

Adquirir destresa en l'aplicació de les tècniques de manipulació d'imatge.

 

 

Dades generals

Codi: 26213
Professor/a responsable:
PASCUAL VILLALOBOS, INMACULADA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ÒPTICA, FARMACOLOGIA I ANATOMIA
  Àrea: ÒPTICA
  Crèdits teòrics: 1,44
  Crèdits pràctics: 0,96
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix