Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA I

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2017-18

Esta asignatura pertenece a la materia de Física que se dicta en el primer año del módulo básico. Tiene como objetivo general promover el desarrollo de la capacidad de análisis y el pensamiento crítico de los alumnos y pone énfasis en la resolución práctica de problemas. Al dictarse en el primer semestre no hay asignaturas previas a las que dé continuidad, pero guarda estrecha relación con todas las asignaturas del módulo básico en el primer semestre: matemáticas, química, biología, geología. Se nutre de las matemáticas para desarrollar mejor sus contenidos y brinda el marco necesario para que el alumno pueda comprender mejor los fenómenos estudiados en química, biología o geología. También sirve cómo base para las asignaturas de física II, operaciones básicas de laboratorio y química del segundo semestre y para, en el caso del grado de Química, la asignatura de ciencias de materiales del 4 año y para, en el caso del grado de Geología, la asignatura de geofísica y prospección geofísica del tercer año.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

GRAU EN GEOLOGIA

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques (CE)

 • CE23 : Conèixer adequadament altres disciplines rellevants per a la geologia.
 • CE24 : Saber aplicar els principis bàsics de la física, la química, la biologia i les matemàtiques al coneixement de la Terra i a la comprensió dels processos geològics.
 • CE25 : Recollir, representar i analitzar dades utilitzant tècniques adequades de camp, laboratori i gabinet.
 • CE26 : Integrar les dades de camp i laboratori amb la teoria seguint una seqüència d'observació, síntesi i modelització.

 

GRAU EN QUÍMICA

 

Competències genèriques de grau

 • CG1 : Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, síntesi i raonament crític.
 • CG3 : Resoldre problemes de forma efectiva.

 

Competències específiques:>>de coneixement

 • CE21 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.

 

Competències específiques:>> d'habilitat

 • CE25 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models desenvolupats prèviament.
 • CE26 : Reconèixer i analitzar nous problemes i planejar estratègies per a solucionar-los.
 • CE28 : Reconèixer i implementar bones pràctiques científiques de mesurament i experimentació.
 • CE35 : Interpretar les dades procedents d'observacions i mesures en el laboratori.
 • CE36 : Elaborar, presentar i defensar informes científics tant per escrit com oralment davant d'una audiència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar conceptes fonamentals de mecànica: les lleis de Newton i els principis de conservació del moment lineal, de l'energia i del moment angular.
 • Comprendre el moviment oscil·latori i el concepte d'ona.
 • Plantejar i resoldre problemes de cinemàtica, dinàmica, moviments oscil·latoris i ones.
 • Conèixer les partícules subatòmiques i elementals, generalitats del model estàndard i les evidències experimentals en què se sustenta.
 • Fer i comprendre experiments senzills de mecànica i ones en el laboratori.
 • Adquirir seguretat en la modelització i resolució de models físics senzills.
 • Adquirir la capacitat de redactar un informe d'un treball realitzat en el laboratori.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2017-18

COMPETENCIAS
CG1: Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico. 
CG3: Resolver problemas de forma efectiva.
CE21: Conocer y aplicar los conceptos fundamentales de la física.
CE23: Conocer adecuadamente otras disciplinas relevantes para la Geología.
CE24: Saber aplicar los principios básicos de la Física, la Química, la Biología y las Matemáticas al conocimiento de la Tierra y a la comprensión de los procesos geológicos.
CE25: Resolver problemas cualitativos y cuantitativos según modelos previamente desarrollados.
CE26: Reconocer y analizar nuevos problemas y planear estrategias para solucionarlos.
CE28: Reconocer e implementar buenas prácticas científicas de medida y experimentación.
CE35: Interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.
CE36: Realizar, presentar y defender informes científicos tanto de forma escrita como oral ante una audiencia.

 

OBJETIVOS
 • Conocer y aplicar conceptos fundamentales de mecánica: leyes de Newton y los principios de conservación del momento lineal, de la energía y del momento angular.
 • Comprender el movimiento oscilatorio y el concepto de onda.
 • Plantear y resolver problemas de cinemática, dinámica, movimientos oscilatorios y ondas.
 • Conocer las partículas subatómicas y elementales, generalidades del modelo estándar y las evidencias experimentales en que se sustenta.
 • Realizar y comprender experimentos sencillos de mecánica y ondas en el laboratorio.
 • Adquirir seguridad en la modelización y resolución de modelos físicos sencillos.
 • Adquirir la capacidad de redactar un informe de un trabajo realizado en el laboratorio.
 

 

 

Dades generals

Codi: 26011
Professor/a responsable:
VILLALVILLA SORIA, JOSE MOISES
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix