Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANÀLISI D'UNA VARIABLE REAL I

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació per la Junta de Centre.

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Aquesta matèria pertany al bloc formatiu "Matemàtiques". Aquest bloc inclou a més les assignatures : "Àlgebra lineal I" i "Fonaments Matemàtics". L'objectiu és introduir els nombres reals i desenvolupar les nocions de continuïtat i derivabilitat que tindran la seua continuació natural en les assignatures "Anàlisi real de diverses variables I" i "Anàlisi real de variable complexa". A més servirà de suport i eina per a altres blocs formatius com a "Anàlisi Matemàtica", "Equacions Diferencials" i "Estadística".

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Comunicar, tant per escrit com de manera oral, coneixements, procediments, resultats i idees matemàtiques.
 • CE3 : Assimilar la definició d'un nou objecte matemàtic, en termes d'altres ja coneguts, i ser capaç d'utilitzar aquest objecte en diferents contextos.
 • CE5 : Proposar, analitzar, validar i interpretar models de situacions reals senzilles, utilitzant les eines matemàtiques més adequades a les finalitats que es persegueixen.
 • CE6 : Resoldre problemes de matemàtiques, mitjançant habilitats de càlcul bàsic i altres tècniques, planificant-ne la resolució a partir de les eines de què es dispose i de les restriccions de temps i recursos.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprendre a utilitzar l'anàlisi de successions.
 • Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats fonamentals del càlcul diferencial d'una variable real.
 • Fer servir amb soltesa diverses classes de funcions com a eina per a resoldre una gran diversitat de problemes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Aprendre a utilitzar l'anàlisi de successions. Conèixer i saber utilitzar els conceptes i els resultats fonamentals del càlcul diferencial d'una variable real. Manejar amb soltesa diverses classes de funcions com a eina per a resoldre gran diversitat de problemes.

 

 

Dades generals

Codi: 25012
Professor/a responsable:
SEGURA ABAD, LORENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,32
Crèdits pràctics: 1,08
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTIQUES
  Àrea: ANÀLISI MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 1,32
  Crèdits pràctics: 1,08
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix