Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
COMUNICACIÓ EN GASTRONOMIA

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent de revisió per part de la persona responsable.

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Llegir i comprendre textos en un idioma estranger
 • CT2 : Demostrar destreses i habilitats en informàtica i sistemes informacionales
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita

 

Competències generals

 • CG1 : Ser capaç de treballar en equip i d'organitzar i planificar activitats en l'àmbit de les empreses del sector gastronòmic
 • CG2 : Mostrar capacitat de síntesi i raonament crític en l'anàlisi dels entorns gastronòmics i culinaris.
 • CG3 : Resoldre tasques o realitzar treballs professionals en l'àmbit gastronòmic en el temps assignat per a açò, mantenint la qualitat del resultat.

 

Competències Específiques

 • CE14 : Conèixer i utilitzar de forma efectiva les eines i mitjans d'informació/comunicació per a una presa de decisions eficient que permeta posicionar i distingir enfront d'uns altres als professionals de la gastronomia
 • CE15 : Conèixer, valorar críticament, saber utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació relacionades amb la gastronomia i l'alimentació
 • CE7 : Comprendre i analitzar críticament el caràcter dinàmic i evolutiu dels fenòmens culinari i gastronòmic en la societat actual, així com conèixer les últimes tendències en gastronomia

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Fonaments teòrics i pràctics de la comunicació gastronòmica: publicitat, relacions públiques i periodisme aplicats al sector gastronòmic.
 • Els emissors de comunicació publicitària, de relacions públiques i del periodisme en l'àmbit públic i privat: estructures comunicatives per a la promoció gastronòmica.
 • Procés de planificació estratègica de la comunicació i variables que hi intervenen.
 • Identitat i posicionament estratègic dels organismes públics, empreses gastronòmiques i territoris.
 • Tècniques de comunicació convencional i no convencional orientades a promoure organismes públics i empreses privades, territoris, productes i destinacions turístiques.
 • Processos informatius de comunicació gastronòmica a través dels mitjans de comunicació social.
 • Noves tecnologies aplicades a la comunicació gastronòmica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 21727
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix