Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTIQUES EXTERNES II

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • 1 : Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia i la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 10 : Capacitat per a analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'Enginyer/a Multimèdia.
 • 11 : Coneixement i aplicació d'elements bàsics d'economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l'àmbit dels projectes multimèdia.
 • 12 : Capacitat de treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe i de comunicar, tant per escrit com de forma oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • 13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • 14 : Capacitat d'utilitzar qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.
 • 2 : Capacitat per a dirigir les activitats objecte dels projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • 3 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, així com de la informació que gestionen.
 • 4 : Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes maquinari i programari per al desenvolupament i l'execució de sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • 5 : Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia utilitzant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat.
 • 6 : Capacitat per a concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes que integren maquinari, programari i xarxes.
 • 7 : Capacitat per a conèixer la legislació específica nacional i internacional sobre la publicació de continguts multimèdia: drets d'autor, propietat intel·lectual i distribució de material audiovisual i usar especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori.
 • 8 : Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d'una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • 9 : Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d'Enginyer/a Multimèdia.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Resoldre els problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria multimèdia aplicant-hi coneixements sobre àlgebra, geometria, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, estadística i optimització.
 • B2 : Comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica i la seua aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • B3 : Conèixer i comprendre els fonaments bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, l'algorítmica i la complexitat computacional.
 • B4 : Conèixer i comprendre l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics multimèdia.
 • B5 : Comprendre i dominar els fonaments bàsics de la física i la seua aplicació a la informàtica i al tractament del senyal per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria multimèdia.
 • B6 : Conèixer i comprendre el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com la seua organització i gestió.
 • B7 : Conèixer els fonaments de l'expressió gràfica i el disseny, aplicar-los als continguts multimèdia i desenvolupar la capacitat de visió espacial.
 • B8 : Conèixer i comprendre el concepte multimèdia, les característiques del llenguatge multimèdia, les tecnologies implicades, l'organització i gestió de sistemes multimèdia i l'impacte sociocultural en la societat de la informació i el coneixement.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C1 : Desenvolupar, mantenir, administrar i avaluar serveis i sistemes multimèdia que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable, eficient i que complisquen normes de qualitat.
 • C10 : Seleccionar i gestionar plataformes per a donar suport al contingut multimèdia des de la seua creació fins a la seua distribució i consum.
 • C11 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius que permeten el seu ús adequat, administració i el disseny i implementació d'aplicacions multimèdia basades en els seus serveis.
 • C12 : Conèixer les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, que permeten el seu adequat ús, administració i el disseny i implementació de sistemes multimèdia basats en ells.
 • C13 : Conèixer i saber aplicar els mètodes i la tecnologia d'emmagatzematge persistent, especialment fitxers i bases de dades, d'informació multimèdia amb l'objectiu d'obtenir sistemes d'informació que satisfacen els requeriments de manera eficient.
 • C14 : Dissenyar, implementar, integrar i implantar les eines, aplicacions i components necessaris per a l'emmagatzematge, processament, distribució i accés als sistemes d'informació basats en web.
 • C15 : Conèixer, i aplicar els principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • C16 : Crear, dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat.
 • C17 : Conèixer i aplicar els fonaments de la imatge i el vídeo digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció d'imatge en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C18 : Conèixer i aplicar els fonaments del so i la música digital en els seus diferents formats, així com les eines i tècniques de captació, producció, edició i postproducció de so i música en les seues dimensions tècnica i creativa.
 • C19 : Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques de gràfics per computador, incloent-hi 2D, 3D, renderització i il·luminació.
 • C2 : Elaborar i dirigir projectes d'enginyeria multimèdia de manera eficient i eficaç, atenent els aspectes de viabilitat, sostenibilitat, legislació, seguretat laboral, regulació, normalització i accessibilitat i igualtat de gènere relacionats amb la societat de la informació en el desenvolupament de projectes.
 • C20 : Projectar i produir elements gràfics i processos de comunicació visual que permeten contribuir a la construcció d'entorns visuals eficaços amb valors estètics i culturals.
 • C21 : Dissenyar, construir i animar models tridimensionals, incloent-hi totes les etapes requerides per a la producció d'una imatge o seqüència infogràfica.
 • C22 : Garantir nivells de qualitat adequats (rendiment, seguretat, continuïtat, integritat, fiabilitat) en la distribució i emmagatzematge de continguts multimèdia.
 • C3 : Conèixer el marc legal entorn de la propietat intel·lectual i aplicar correctament les llicències d'ús i explotació en la producció multimèdia, reconeixent les seues característiques principals, les seues diferències i les conseqüències que es deriven de la seua utilització, així com les tecnologies associades a la seua gestió.
 • C4 : Conèixer i aplicar les tècniques de recuperació i extracció d'informació a partir de recursos multimèdia, multilingües i multimodals.
 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.
 • C6 : Identificar, gestionar, integrar i implantar sistemes i infraestructures per a la distribució, emmagatzematge i suport de continguts multimèdia.
 • C7 : Seleccionar i utilitzar la plataforma de desenvolupament adequada per a programar conjunts heterogenis de dispositius, amb diferent maquinari, sistema operatiu, i diferents tipus d'interfícies d'entrada i eixida.
 • C8 : Conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels sistemes i dispositius que donen suport a les aplicacions multimèdia.
 • C9 : Conèixer els conceptes fonamentals de la teoria de la informació i ser capaç de triar els sistemes de compressió i codificació òptims per a la transmissió, emmagatzematge i protecció de continguts multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 21043
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

Sense dades

Estudis en què s'imparteix