Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
VIDEOJOCS II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

La asignatura “Videojuegos II” se centra en el estudio de los motores de físicas y motores gráficos para videojuegos 3D. Se estudian en esta asignatura las características que incorporan los diferentes motores para videojuegos, y las técnicas y algoritmos utilizados en ellos. Se trata de una asignatura optativa perteneciente al itinerario “Creación y entretenimiento digital”. Supone una continuación de “Fundamentos de los Videojuegos” y complementa los contenidos de “Videojuegos I” para la creación de un videojuego completo. Está relacionada con  la asignatura “Técnicas avanzadas de Gráficos”, aportando a ella las técnicas específicas orientadas a videojuegos.

Esta asignatura, junto con “Proyectos Multimedia”, “Técnicas avanzadas de Gráficos”, y las asignaturas del itinerario “Creación y entretenimiento digital” (“Videojuegos I”, “Postproducción Digital”, “Técnicas de Diseño Sonoro”, “Videojuegos II” y “Realidad Virtual”), seguirá la metodología de "Aprendizaje Basado en Proyectos" (ABP). Se planteará un proyecto común, de carácter profesional, para todas las asignaturas, a realizar en equipo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>optatives

 • CO1 : Analitzar, dissenyar i construir sistemes i aplicacions que requerisquen tècniques de programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
 • CO3 : Conèixer, aplicar i optimitzar tècniques per al desenvolupament de jocs complexos, incloent-hi gràfics avançats, motors físics per a videojocs, intel·ligència artificial i jocs en xarxa.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, a més de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a dirigir projectes de l'àmbit de l'enginyeria multimèdia.
 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari, per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, emprant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i comunicar, tant per escrit com verbalment, idees, coneixements, procediments i resultats relacionats amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos del ABP

 • Desarrollar un proyecto que integre los contenidos de la asignatura
 • Fomentar el trabajo en equipo
 • Favorecer el aprendizaje autónomo
 • Reforzar las habilidades de comunicación
 • Mejorar la capacidad de planificación temporal
 • Desarrollar las capacidades críticas y de autogestión
 • Desenvolverse en situaciones reales
 • Reforzar la interdisciplinariedad de las asignaturas

Objetivos específicos de la asignatura

 • Conocer los distintos tipos de motores para videojuegos existentes y sus características, y ser capaz de seleccionar el motor más adecuado para cada tipo de videojuego.
 • Conocer la estructura y componentes de un motor gráfico 3D y aplicarlo al desarrollo de un videojuego.
 • Comprender, conocer, analizar y aplicar los métodos utilizados para optimizar un motor gráfico para distintos tipos de juegos.
 • Ser capaz de crear los diferentes elementos de un escenario de un videojuego 3D.
 • Conocer la estructura y funcionalidades aportadas por un motor de físicas, y ser capaz de aplicarlos al desarrollo de un videojuego.
 • Comprender, conocer, analizar y aplicar las técnicas utilizadas para la creación de un motor de físicas.

 

 

Dades generals

Codi: 21041
Professor/a responsable:
GALLEGO DURAN, FRANCISCO JOSE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix