Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ESTRUCTURA DE DADES I ALGORÍSMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Estructuras de datos y algoritmia es una asignatura obligatoria que enlaza con algunos de los conceptos presentados en Programación 1 y Matemáticas 1 e introduce los fundamentos de diseño, análisis e implementación de tipos abstractos de datos y algoritmos, así como el análisis de la eficiencia de los mismos. Estas nuevas estructuras y algoritmos son fundamentales para el desarrollo eficaz y eficiente del software.
Es, también, la asignatura que abre el camino a todas las asignaturas posteriores que tratan de manipular de forma eficiente grandes volúmenes de información (multimedia).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>específiques

 • C5 : Programar aplicacions de forma robusta, correcta i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats aplicant els coneixements sobre procediments algorísmics bàsics i usant els tipus i estructures de dades més adequades.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes, en l'àmbit de l'enginyeria multimèdia, i per a concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions multimèdia, utilitzant els mètodes de l'enginyeria del programari com a instrument per a assegurar-ne la qualitat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a treballar en un grup pluridisciplinari i en un entorn multilingüe i per a comunicar, tant per escrit com verbalemnt, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les tecnologies de la informació i de les comunicacions i, més concretament, amb els aspectes multimèdia d'aquestes tecnologies.
 • Capacitat per a adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.
 • Capacitat per a fer servir qualsevol font d'informació relacionada amb la titulació, incloent-hi bibliografia i materials en línia en forma de text, imatge, so o vídeo.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Conocer los tipos abstractos de datos y las distintas estructuras de datos y seleccionar las más adecuadas para la resolución de problemas. Determinar la eficiencia de algoritmos y usar de forma eficiente los distintos métodos de ordenación y búsqueda. Conocer y saber emplear técnicas fundamentales de análisis y diseño de algoritmos que permitan comprender la naturaleza de los problemas tan independientemente como sea posible de aspectos de implementación y resolverlos de manera eficiente.

 

 

Dades generals

Codi: 21014
Professor/a responsable:
MICO ANDRES, MARIA LUISA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix