Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B6 : Conèixer i comprendre el concepte d'empresa, el seu marc institucional i jurídic, així com la seua organització i gestió.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per a desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions multimèdia.
 • Capacitat per a conèixer la legislació específica nacional i internacional quant a publicació de continguts multimèdia: drets d'autor, propietat intel·lectual, distribució de material audiovisual, especificacions, reglaments i normes d'obligat compliment.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer multimèdia.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Familiarizar al estudiante con la terminología económica y empresarial.
Desarrollar una visión de los aspectos generales de la empresa, su proceso de diseño a partir de la noción de modelo de negocio, los procesos básicos que constituyen su dinámica de creación de valor, los procesos de dirección, planificación y control y las áreas funcionales que la integran.
Identificar los conceptos aprendidos en empresas reales.
Adquirir una cultura económico-financiera básica para actuar con soltura en el mundo profesional.
Desarrollar capacidad de análisis, sistematización e interpretación de la información relevante para la toma de decisiones en diferentes contextos.
Conocer y saber aplicar el ciclo completo de actividades y recursos necesarios para el inicio de una experiencia empresarial.
Transmitir los conocimientos adquiridos a través de medios escritos y de comunicación oral.
Desarrollar su capacidad para trabajar en equipo.
Razonamiento crítico en el análisis y valoración de alternativas.
Desarrollo de un compromiso ético.

 

 

Dades generals

Codi: 21004
Professor/a responsable:
COLOMINA CLIMENT, EVARISTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Àrea: ECONOMIA FINANCERA I COMPTABILITAT
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix