Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TRACTAMENT DIGITAL DEL SENYAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

L'assignatura de Tractament Digital de Senyal aportarà a l'alumnat l'assimilació de mètodes i estratègies per a l'anàlisi de senyals discrets i el disseny de filtres digitals. Els coneixements impartits permetran als alumnes reconèixer i utilitzar conceptes lligats al tractament de senyal en general i, particularment, al tractament digital d'imatges i àudio.

L'assignatura consta de diferents activitats que es duran a terme en classes de teoria, de pràctiques de problemes i de pràctiques amb ordinador. En totes les activitats és necessari tant el treball individual com el treball en grups per a la consecució amb èxit dels objectius de l'assignatura.
Les activitats de teoria i pràctiques de problemes es realitzaran en l'aula de teoria, i les pràctiques amb ordinador en un dels Laboratoris d'Informàtica de l'Escola Politècnica Superior.

RECOMANACIONS PER A LA MATRICULACIÓ EN L'ASSIGNATURA

Les assignatures que se han de cursar-se prèviament a la matriculació en l'assignatura de Tractament Digital de Senyal són:

- MATEMÀTIQUES BÀSIQUES
- MATEMÀTIQUES II
- SENYALS I SISTEMES

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT10 : Capacitat d'afrontar, projectar i resoldre problemes reals demanats per la societat en l'àmbit de l'enginyeria.
 • CT12 : Capacitat d'assimilar l'evolució contínua de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional i adaptar-s'hi.
 • CT13 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos tant en l'àmbit acadèmic com en el professional.

 

Competències específiques:>>bàsiques

 • B1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es puguen plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmia numèrica, estadística i optimització.
 • B2 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

 

Competències transversals bàsiques

 • CT2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CT5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

Competències específiques: >> competències comunes a la branca de Telecomunicació

 • C4 : Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.

 

Competències específiques: >> competències específiques de So i Imatge

 • E1 : Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport, representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació de serveis audiovisuals i informació multimèdia.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Comprendre i aplicar la transformada discreta de Fourier i la transformada ràpida de Fourier.

Comprendre, analitzar, dissenyar i implementar filtres digitals FIR i IIR.

Comprendre i realitzar filtres adaptatius.

Comprendre i utilitzar mètodes d'anàlisi espectral de senyals deterministes i aleatòries.

 

 

Dades generals

Codi: 20019
Professor/a responsable:
GIMENO NIEVES, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix