Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
POLICIA CIENTÍFICA I LABORATORI FORENSE

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.2 : Capacitat per a treballar en equip: col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els diferents laboratoris de policia científica i laboratoris forenses.
 • Conèixer com fer una adequada presa de mostres d'indicis d'interès forense en el lloc dels fets.
 • Conèixer com embalar i remetre aquestes mostres al laboratori de manera que no experimenten alteracions que anul·len el seu valor criminalístic.
 • Conèixer la metodologia de treball que es fa en els diferents laboratoris de policia científica i laboratoris forenses.
 • Saber interpretar els informes pericials emesos pels laboratoris de policia científica i laboratoris forenses.
 • Ser capaç de comprendre els mètodes d'investigació utilitzats en els laboratoris forenses i de policia científica per a, d'aquesta manera, poder interpretar correctament els informes pericials criminològics emesos pels especialistes d'aquests laboratoris.
 • Adquirir un vocabulari tècnic específic de la disciplina de policia científica i laboratori forense.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18539
Professor/a responsable:
Sense dades
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PERSONALITAT, EVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix