Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Responsabilidad jurídica del menor es una asignatura obligatoria que se sitúa en el primer semestre del cuarto curso del Grado en Criminología.

El objetivo de esta asignatura es, fundamentalmente, proporcionar al alumnado conocimiento de la responsabilidad tanto civil como penal en que puede incurrir el menor de edad. Su existencia en el Grado de Criminología se justifica por la necesidad de dar formación jurídica al alumnado en este ámbito concreto de la responsabilidad, toda vez que tiene determinadas características que le proporcionan un perfil particular. La responsabilidad jurídica del menor tiene, además, conexión directa con la materia civil y penal de otras asignaturas del Grado.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2022-23

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE7 : Ser capaç d'identificar els principis i processos, incloent-hi els drets humans i llibertats públiques, en els quals se sustenten els sistemes de justícia penal i juvenil, com també d'execució de penes i mesures de seguretat i de resolució alternativa de conflictes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre el dret aplicable als menors d'edat.
 • Conèixer i comprendre els principis bàsics de la responsabilitat civil, i en particular, la responsabilitat del menor d'edat.
 • Conèixer i comprendre el dret positiu i les institucions bàsiques del dret penal de menors.
 • Ser capaç de comprendre el dret aplicable als menors d'edat des de la perspectiva civil.
 • Ser capaç de comprendre el sistema de justícia penal de menors.
 • Ser capaç d'utilitzar un vocabulari específic i bàsic de termes juridicocivils i juridicopenals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Objetivos específicos que el profesor añade:

- Comprender la evolución de la legislación de menores tanto en la vertiente civil como en la penal.

- Análisis de pronunciamientos judiciales y resolución de supuestos prácticos en donde el protagonista sea el menor de edad o, al menos, esté principalmente involucrado subrayando las principales consecuencias jurídicas. 

 

 

Dades generals

Codi: 18529
Professor/a responsable:
GUTIERREZ PEREZ, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET CIVIL
  Àrea: DRET CIVIL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I DRET PENAL
  Àrea: DRET PENAL
  Crèdits teòrics: 0,9
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix