Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2010-11

La asignatura de Métodos de Investigación en Ciiencias Sociales, junto con la de Sociología I  y Sociología II, da contenido a la materia denominada Sociología que queda descrita en la Memoria de Grado de Sociología como el 'estudio de los fundamentos del análisis sociológico y sus principales conceptos'.

El objetivo general de la asignatura "Métodos de Investigación en Ciencias Sociales" es que el alumno adquiera una comprensión completa del proceso de investigación y sus diferentes etapas, profundizando en la tradición teórica que la justifica, analizando la problemática específica de la investigación social y criminológica, y siendo capaz de ponerlo en práctica por sí mismo de forma rigurosa.

La asignatura de Métodos de Investigación en Ciencias Sociales aparece directamente vinculada, a través de su amteria con las asignaturas: Introducción a la Sociología (1er curso) e Introducción a la Criminología (1er curso) y a través del módulo de metodología con Introducción a la Estadística (1er curso) y con Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas (2o curso).

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG.1 : Capacitat per a la recerca, l'anàlisi i la síntesi de la informació.
 • CG.3 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.
 • CG.4 : Capacitat per a la presa de decisions, aplicant els coneixements a la pràctica i el maneig d'instruments tècnics.
 • CG.5 : Capacitat per a la crítica i l'autocrítica.

 

Competències generals de la UA (CGUA)

 • CGUA.2 : Habilitat en l'ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions en el seu exercici professional.
 • CGUA.3 : Capacitat de comunicació oral i escrita.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Ser capaç de descriure els conceptes fonamentals en l'àmbit de la psicologia, la sociologia, el dret i les ciències naturals que són necessaris per a analitzar d'una forma global el fenomen criminal i la desviació.
 • CE10 : Ser capaç d'explicar i resumir la informació empírica i els resultats de la investigació sobre el crim, la victimització i les respostes davant del delicte i la desviació, i de valorar la metodologia usada (identificar què metodologia és la més apropiada, els seus principis ètics, els seus resultats, etc.).
 • CE3 : Ser capaç d'extraure i sintetitzar informació de diferents fonts ¿incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació¿, de dissenyar i aplicar estratègies d'investigació apropiades per a la recopilació de dades usant mètodes quantitatius i qualitatius, i ser capaç d'aplicar tècniques bàsiques estadístiques, quan siga necessari, sobre qüestions relatives al crim i a la victimització.
 • CE5 : Ser capaç de proporcionar una explicació analítica de la diversitat i desigualtat social, com també de les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant del crim i la desviació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els fonaments generals de la filosofia de la ciència
 • Comprendre el procés d'investigació i la seua justificació epistemològica.
 • Reflexionar sobre la problemàtica específica de la investigació científica en les ciències socials
 • Conèixer els diferents paradigmes metodològics de les ciències socials i les seues aplicacions.
 • Identificar les particularitats de la investigació criminològica i del criminòleg com a subjecte investigador.
 • Saber reconèixer en els textos dels autors fonamentals de la teoria social els diferents enfocaments metodològics i les seues aplicacions. 
 • Saber seleccionar els paradigmes metodològics idonis en funció de l'objectiu de la investigació social i criminològica. 

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2010-11

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 18509
Professor/a responsable:
MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,60
Crèdits pràctics: 0,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 1,6
  Crèdits pràctics: 0,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix