Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2022-23

Se profundiza en las instituciones básicas del Derecho Administrativo, analizando en profundidad la actividad formal (acto y procedimiento), así como dos procedimientos relacionados, como son la expropiación frozsoa y la responsabilidad patrimonial.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Capacitat de comunicació oral i escrita.
 • CG3 : Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • CG4 : Desenvolupament de la capacitat d'organització i planificació en al gestió pública.
 • CG5 : Adquisició de valors, principis ètics i vocació de servei públic.
 • CG6 : Desenvolupament d'un pensament crític i autocrític.
 • CG7 : Capacitat de treballar en equip.
 • CG8 : Capacitat d'aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves.

 

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Capacidad para conseguir la percepción del carácter unitario del Ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar integrada, sistemática y completa en la administración y gestión pública.
 • CE14 : Capacidad para redactar los documentos básicos de los procedimientos y actuaciones administrativas propias de la gestión pública.
 • CE15 : Capacidad para interpretar textos jurídicos propios de la gestión pública.
 • CE16 : Capacidad para saber dirigirse correctamente ante cualquier Administración Pública y hacer valer las pretensiones con la suficiente argumentación jurídica, potenciando un análisis crítico, en su caso.
 • CE17 : Capacidad para debatir y participar en la resolución de problemas jurídicos y extrajurídicos, así como el saber expresarse en público o ante situaciones relacionales.
 • CE2 : Capacidad de conocer, comprender y saber aplicar el régimen jurídico de las Administraciones Públicas tanto desde una perspectiva material como procesal.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i comprendre els aspectes essencials del règim jurídic dels actes administratius, tant convencionalment com a través de l'administració electrònica.
 • Conèixer i comprendre els fonaments, funcions, característiques i estructura bàsica del procediment administratiu comú.
 • Conèixer i comprendre el sistema de revisió dels actes i disposicions, recursos i reclamacions administratius.
 • Conèixer i entendre els elements fonamentals de l'expropiació forçosa i identificar les característiques bàsiques del procediment expropiatori.
 • Saber redactar les sol·licituds i altres documents de petició per part dels interessats en el procediment.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2022-23

Profundizar en las instituciones bàsicas de la parte general del Derecho Administrativo.

 

 

;

Dades generals

Codi: 18015
Professor/a responsable:
CANTO LOPEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 2,70
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: ESTUDIS JURÍDICS DE L'ESTAT
  Àrea: DRET ADMINISTRATIU
  Crèdits teòrics: 2,7
  Crèdits pràctics: 0,9
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix