Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DESENVOLUPAMENT CURRICULAR I AULES DIGITALS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

La incorporació de les Aules Digitals en el context escolar és una realitat cada vegada més quotidiana.

En el marc dels estudis de Grau Maestro en Educació Infantil/Primària les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) les entenem:

com a matèria a aprendre en la formació incial del mestre (alfabetització digital) per aplicar-la en aquests estudis;
com a matèria per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida;
i com a element a tenir en compte quan sigua mestre en els processos d'ensenyament-aprenentatge.
És per això que aquesta assignatura consolida i amplia els coneixements instrumentals, fomenta la reflexió al voltant de la integració educativa de les TIC i motiva l'alumnat per a la constant formació personal.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Capacitat per a conèixer, comprendre i analitzar els marcs conceptuals i bases de la matèria.
 • Capacitat per a la construcció d'esquemes conceptuals estructurats de la matèria i per a la integració dels conceptes i teories en un cos.
 • Utilització i aplicació dels coneixements adquirits en la resolució de situacions i processos docents.
 • Transmissió de forma oral i escrita dels coneixements i aplicacions fets.
 • Conèixer i aplicar les TIC en les aules per al desenvolupament de les capacitats pròpies de l'alumnat d'educació infantil.
 • Demostració de capacitat ètica i crítica en la realització de les tasques i treballs d'aprenentatge.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Integrar les TIC a l'aula.

- Conèixer aplicacions web per al seu ús a l'aula.

 

 

Dades generals

Codi: 17212
Professor/a responsable:
ROIG VILA, ROSABEL
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix