Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DE DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

L'assignatura "Dificultats de l'aprenentatge i del desenvolupament: característiques evolutives", de 9 crèdits, té el caràcter de bàsica en el Grau en Maestro en Educació Infantil. Contribueix al desenvolupament de les competències generals CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 i CG10, així com al desenvolupament de les competències específiques CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE10, CE11, CE12, CE 13 i CE14.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG7 : Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat. Valorar positivament la diversitat de tota mena, respectar altres visions del món i gestionar amb creativitat les interaccions multiculturals amb la finalitat d'enriquir-se mútuament.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb especial atenció als fonaments d'higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància. Reconèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE15 : Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d'educació infantil i els seus professionals. Capacitat d'analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació educació-societat i el paper de l'escola per a reproduir-les o transformar-les. Aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Adquirir els fonaments psicològics necessaris per a comprendre el concepte de necessitat educativa i els seus tipus.
 • Conèixer les tendències actuals en l'àmbit psicoeducatiu per al tractament de la diversitat.
 • Comprendre els factors i variables que determinen i influeixen en les necessitats educatives específiques.
 • Conèixer les característiques dels alumnes amb problemes i dificultats d'aprenentatge, les dels alumnes amb discapacitat i les dels alumnes superdotats o d'altes habilitats.
 • Identificar dificultats d'aprenentatge, disfuncions cognitives i les relacionades amb l'atenció.
 • Saber informar a altres professionals especialistes per a abordar la col·laboració del centre i del mestre en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegen.
 • Adquirir recursos per a afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
 • Conèixer els recursos psicoeducatius que el sistema aporta per a atendre les necessitats educatives especials dels alumnes en l'etapa d'educació infantil.
 • Conscienciar als futurs mestres que l'atenció a les necessitats educatives dels alumnes és una funció docent que defineix la frontera de l'autèntica professionalitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

- Adquirir i diferenciar entre les nocions restringides i les àmplies de dificultats d'aprenentatge.

- Comprendre els processos cognitius subjacents a les dificultats específiques d'aprenentatge.

- Saber discriminar les diferents dificultats específiques d'aprenentatge.

- Conèixer les característiques evolutives diferents, les dificultats d'aprenentatge i les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb diferents dicapacidades.

- Conèixer les característiques evolutives diferents, els processos d'aprenentatge i les necessitats educatives específiques de l'alumnat amb diversos trastorns del desenvolupament.

 

 

Dades generals

Codi: 17211
Professor/a responsable:
NAVAS MARTINEZ, LEANDRO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,80
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,8
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix