Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA ANGLESA EN L'EDUCACIÓ INFANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

Los objetivos principales de este curso son aumentar las habilidades lingüísticas y educativas necesarias para la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés y la literatura en Educación Infantil. Esto implica el dominio del idioma inglés en áreas formales y académicas (nivel B1 del MARCO COMÚN EUROPEO) y la capacitación en la enseñanza del idioma inglés y la literatura en el contexto educativo y para los diferentes niveles de educación preescolar. Aunque el contenido del curso se centra en la enseñanza del idioma inglés (como L2), el curso tiene en cuenta que la enseñanza-aprendizaje del idioma y la literatura en inglés se lleva a cabo en el marco de programas educativos plurilingües.

Este curso se imparte en el primer año del Grado de Educación en Educación Infantil. Este curso proporciona las habilidades profesionales necesarias para la formación de futuros docentes en la enseñanza del idioma y es parte del itinerario para obtener una Mención en inglés.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG5 : Habilitats en les relacions interpersonals. Mostrar empatia, sociabilitat i tacte en la comunicació amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes. Crear una atmosfera agradable i cooperativa. Transmetre benestar, seguretat, tranquil·litat i afecte en les relacions interpersonals.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE12 : Assumir que l'exercici de la funció docent s'ha d'anar perfeccionant i adaptant als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE4 : Fomentar la convivència dins i fora de l'aula d'educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la importància del llenguatge per a afavorir el desenvolupament integral de la infància.
 • Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua anglesa.
 • Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
 • Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura en la L2.
 • Adquirir formació literària i especialment conèixer la literatura infantil de la llengua anglesa.
 • Usar amb desimboltura la LE, oralment i per escrit, en l'àmbit privat, públic, educatiu i ocupacional. Per a aconseguir-ho, es necessitarà desenvolupar la competència comunicativa de manera que es puguen rebre i donar les classes en la LE i usar-la com a mitjà d'instrucció.
 • Adquirir els coneixements necessaris que li permeten desenvolupar la seua funció docent amb eficàcia, autonomia i creativitat en la matèria impartida.
 • Saber usar certa varietat de materials i de fonts d'informació incloent les noves tecnologies i saber aplicar-les a l'ensenyament i l'aprenentatge de la LE en diversos contextos i nivells educatius.
 • Ser capaç de planificar, programar i impartir un currículum de li obert i flexible, de manera que satisfaça les necessitats dels futurs docents i les exigències dels dissenys curriculars de la comunitat autònoma, d'Espanya i del Marc de Referència Europeu.
 • Captar, comprendre i interpretar la informació procedent d'una varietat de fonts orals i escrites en llengua anglesa i utilitzar diferents estratègies que adeqüen un missatge oral o escrit a les diferents situacions de comunicació, de manera que facilite el desenvolupament de les relacions interpersonals.
 • Estudiar la naturalesa del procés d'ensenyament i aprenentatge de la llengua estrangera.
 • Conèixer les característiques i el currículum de la i/a de l'anglès en Infantil segons la legislació educativa vigent.
 • Conèixer diferents tècniques d'ensenyament adequades a l'educació infantil.
 • Elaborar propostes didàctiques per a l'ensenyament de l'anglès en educació infantil.
 • Introduir als alumnes en la lectura de literatura científica en llengua anglesa sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera.
 • Desenvolupar una competència actitudinal (de motivacions, valors, creences i factors de personalitat) que afavorisca un bon exercici i desenvolupament professional. Aquesta competència ha de manifestar-se a través del gust per la LE i el seu ensenyament, la disposició per a investigar en l'aula d'idiomes, l'interès per la professió, la dedicació i l'esforç.
 • Fomentar la cooperació de treball en equip i relació interpersonal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

-Desarrollar el uso de las detrezas lingüísticas en L2
-Adquirir técnicas y destreza para la enseñanza del inglés en educación infantil
-Mejorar el nivel de fluidez en L2

 

 

Dades generals

Codi: 17111
Professor/a responsable:
TABUENCA CUEVAS, MARIA FELICIDAD
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix