Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TALLER DE MATEMÀTIQUES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Grado de Maestro de Educación Infantil

Asignatura Optativa

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG4 : Treball en equip. Col·laborar amb altres persones per a construir un projecte comú. Ser capaç de col·laborar en equips interdisciplinaris, d'assumir diferents rols en les dinàmiques dels equips de treball i de liderar-los si escau.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE6 : Dinamitzar la reflexió en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer recursos i materials didàctics i entorns d'aprenentatge de l'àrea de Didàctica de la Matemàtica.
 • Conèixer, utilitzar i incorporar adequadament aplicacions informàtiques i materials multimèdia en les activitats d'ensenyament i aprenentatge de la matemàtica que promoguen l'aprenentatge.
 • Desenvolupar la creativitat a través de la resolució de problemes.
 • Treballar colaborativamente amb els companys per a afavorir la reflexió, el diàleg, la discussió i la interpretació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer alternativas para la apoyar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático  en los niños y niñas de educación infantil

-Materiales y recursos: Bloques multibase, regletas Cuisenaire, bloques lógicos, balanzas, ...

-Rutas matemáticas.

-Enseñanza basada en proyectos

 

 

Dades generals

Codi: 17021
Professor/a responsable:
FERNANDEZ VERDU, CENEIDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix