Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ANGLÈS: LECTOESCRIPTURA I METODOLOGIA DE L'ENSENYAMENT BASAT EN EL TEXT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2018-19

 • En el marco educativo actual, existe una tendencia a introducir la enseñanza de la L2 a edades más tempranas junto con una mayor exposición a esa lengua a través no solo de programas plurilingües y de inmersión sino también mediante el incremento del número de horas lectivas de Inglés tanto en horario escolar como en actividades extraescolares.
 • La introducción de la Lectoescritura en Inglés cobra mayor sentido en este nuevo contexto puesto que permite una aproximación a la enseñanza de la escritura y lectura del inglés a edades más tempranas y con una metodología totalmente novedosa.
 • La asignatura está diseñada para servir como introducción a las nuevas metodologías docentes de lectoescritura del inglés, combinando algunos de los distintos programas existentes; Letters and Sounds implementado por el Gobierno Británico, el comercial Jolie Phonics y el de la editorial española Anaya Monster Phonics con material propio de elaboración por parte de los alumnos el cual formará parte de la evaluación de la asignatura en su vertiente práctica.
 • Como requisito previo los alumnos que cursen la asignatura  

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Compromís ètic. Mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques, respectant i fomentant alhora els valors democràtics, la igualtat de gènere, la no-discriminació de persones amb discapacitat, l'equitat i el respecte als drets humans. Capacitat de crítica i autocrítica constructiva.
 • CG10 : Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Comprendre i valorar les funcions de les tecnologies de la informació i de la comunicació cada vegada més diversificades i saber-les usar adequadament en la vida quotidiana.
 • CG2 : Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat. Prendre consciència del propi procés d'aprenentatge i autoregular-lo. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació. Mostrar interès per a aprendre al llarg de la vida i actualitzar les pròpies competències i els punts de vista professionals, de manera autònoma, orientada o dirigida, segons les necessitats de cada moment. Vetlar per un creixement emocional equilibrat.
 • CG3 : Capacitat d'adaptació a noves situacions. Analitzar àgilment els canvis que es produeixen en l'entorn i ser capaç de prendre decisions raonades per a donar-los resposta. Planificar i organitzar noves accions amb capacitat reflexiva.
 • CG6 : Capacitat creativa i emprenedora. Formular, dissenyar i gestionar projectes innovadors per a donar resposta a les necessitats detectades. Buscar i integrar nous coneixements i actituds en experiències tant internacionals com del propi territori amb la finalitat d'emprendre canvis de manera creativa en les pràctiques professionals.
 • CG9 : Capacitat comunicativa. Comprendre i expressar-se oralment i per escrit en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana i una llengua estrangera, amb incorporació de tots els elements visuals i auditius, disponibles i necessaris en cada cas, amb la finalitat de comunicar-se de manera eficaç i eficient en diferents entorns i per a diferents funcions.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Aplicar els elements propis de les àrees dels currículums d'Infantil vigents, amb criteris de coherència: finalitats, competències, objectius, continguts i criteris d'avaluació.
 • CE14 : Reflexionar sobre les pràctiques de l'aula per a innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure-ho entre els docents i entre els xiquets.
 • CE2 : Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • CE3 : Dissenyar i regular entorns harmònics d'aprenentatge en contextos de diversitat en l'educació Infantil que atenguen les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d'aprenentatge, la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans.
 • CE5 : Observar sistemàticament en contextos propis de l'educació Infantil ambients d'aprenentatge i de convivència, interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, reflexionar sobre aquests i actuar en conseqüència.
 • CE7 : Potenciar l'evolució dels diferents llenguatges de l'educació infantil, identificar possibles disfuncions i vetlar per la seua correcta evolució. Afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • CE9 : Reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.

 

Competencias Módulo optatividad:>>Mención en Lengua extranjera: Inglés

 • M-ING-02 : Conocer el currículo escolar de inglés, desarrollar y evaluar sus contenidos mediante recursos didácticos apropiados y promover las competencias correspondientes entre los alumnos.
 • M-ING-03 : Reflexionar sobre la enseñanza del inglés en el aula para innovar y mejorar la práctica docente.
 • M-ING-04 : Conocer y valorar la cultura inglesa y las formas de vida de los principales países de habla inglesa.
 • M-ING-05 : Ser capaz de ofrecer al alumnado modelos correctos de pronunciación, ritmo y entonación en inglés.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i posar en pràctica les teories i estratègies adequades per a integrar textos en la classe de L. Estrangera.
 • Analitzar les aplicacions dels textos orals i escrits en l'ensenyament de la L. Anglesa en els diferents nivells del currículum.
 • Ser capaç de seleccionar textos orals i escrits apropiats per a la classe de llengua estrangera.
 • Conèixer la tradició oral, textos escrits i altres manifestacions en llengua anglesa.
 • Saber i aplicar els coneixements i recursos didàctics necessaris per a poder impartir la matèria.
 • Posseir una àmplia informació sobre tècniques i recursos per a un ensenyament innovador en els diferents nivells del curriculo de textos orals i escrits de la Llengua Anglesa.
 • Valorar la importància de textos orals i escrits de la Llengua Anglesa, en el marc de l'Educació Obligatòria.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació referents a la matèria impartida.
 • Ser capaç de transcodificar obres literàries en L. Anglesa a format audiovisual.
 • Aplicar les TIC en l'ensenyament de textos orals i escrits de la L2.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2018-19

• Conocer y poner en práctica las teorías y estrategias adecuadas para integrar textos en la clase de L. Extranjera.
• Conocer y poner en práctica los métodos fonéticos de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en L2.
• Analizar y conocer la importancia de la correcta secuenciación de las fases de la enseñanza-aprendizaje de la lecto- escritura en L2.
• Analizar las aplicaciones de los textos orales y escritos en la enseñanza de la L. Inglesa para el currículo Primaria.
• Ser capaz de seleccionar textos orales y escritos apropiados para la clase de lengua extranjera.
• Conocer la tradición oral, textos escritos y otras manifestaciones en lengua inglesa.
• Saber y aplicar los conocimientos y recursos didácticos necesarios para poder impartir la materia.
• Poseer una amplia información sobre técnicas y recursos para una enseñanza innovadora en primaria de textos orales y escritos de la Lengua Inglesa.
• Valorar la importancia de textos orales y escritos de la Lengua Inglesa, en el marco de la Educación Obligatoria.
• Conocer estrategias y técnicas de evaluación referentes a la materia impartida.
• Ser capaz de transcodificar obras literarias en L. Inglesa a formato audiovisual.
• Aplicar las TIC en la enseñanza de textos orales y escritos de la L2.

 

 

Dades generals

Codi: 17012
Professor/a responsable:
FERNANDEZ MOLINA, JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FILOLOGIA ANGLESA
  Àrea: FILOLOGIA ANGLESA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix