Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GEOMETRIA DESCRIPTIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

L'assignatura està ubicada al primer quadrimestre, formant part de les matèries bàsiques. L'alumne adquirirà la visió espacial necessària per assimilar la resta de les assignatures, així com la capacitat per a l'anàlisi de la documentació gràfica dels projectes que ha de dirigir en l'exercici professional posterior.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G3 : Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius.

 

Competències específiques (CE)

 • E1 : Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, presa de dades, alçaments de plànols i control geomètric d'unitats d'obra.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres d'anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents, i efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seves instal · lacions i elements, portant a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seva incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

O2 - Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seva habilitació legal.

05 - Control en direcció d'obra a l'execució dels diferents elements constructius projectats, en referència al seu: ubicació en l'obra, control de la seva disposició, control dimensional i incorporació gradual al procés constructiu.

 

 

Dades generals

Codi: 16002
Professor/a responsable:
DOMENECH ROMA, JORGE
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA ARQUITECTÒNICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix