Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 16

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Es tracta de l'assignatura de finalització de la titulació de màster, que recull tots els coneixements adquirits durant el mateix, tant en l'àmbit de la metodologia de recerca com en el dels diversos continguts i àmbits de la recerca educativa. L'alumnat ha d'integrar, per tant, tots els coneixements adquirits, dissenyant i desenvolupant una recerca completa sobre un tema, dins de la línia de recerca triada, sota la guia d'un/a tutor/a, i exposar els resultats del treball públicament.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

L'alumnat, en finalitzar el Treball Fi de Master ha d'haver adquirit:

1. Competències en construcció i aplicació dels coneixements adquirits, i en la resolució de problemes de recerca, dins dels contextos multidisciplinaris relacionats amb la recerca educativa.

2. Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de les variables del context educatiu des d'una perspectiva ètica i social.

3. Capacitat de comunicar els resultats i conclusions de recerca a una audiència experta.

4. Habilitats d'aprenentatge autònom avançat així com de revisió i avaluació de recerques.

5. Capacitat d'actuar d'acord amb l'ètica i la deontologia professional en el desenvolupament de la recerca.

 

 

Dades generals

Codi: 12181
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix