Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La formación del Profesorado de Castellano: lengua y Literatura para la Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, demanda la cualificación didáctica de los alumnos  que acuden al Máster. Salvo las excepciones de aquéllos estudiantes que han  cursado alguna asignatura optativa en sus estudios de grado, la mayoría carecen de cuallificación profesional docente ya que no han recibido formación didáctica específica a lo largo de la carrera.

La asignatura se plantea como una reflexión teórica y la realización de prácticas que permitan al alumnado conocer teóricamente los procedimientos y ser capaces de implementar actividades didácticas útilies para el desarrollo de su labor docente, primero en las prácticas y luego en el desarrollo de su tarea profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de la disciplina Castellà: Llengua i Literatura en l'ensenyament secundari i en el batxillerat.
 • Adquirir i practicar les destreses educatives pròpies de l'actuació.
 • Didàctica en l'aula de Llengua i Literatura.
 • Transformar els DCB en programes d'actuació curricular en el marc de l'actuació pròpia del segon i del tercer nivell de concreció curricular.
 • Planificar, elaborar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament creant unitats didàctiques i atenent la seua integració en planificacions seqüencials d'etapa, cicle i curs.
 • Identificar i plantejar problemes específics relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura castellanes i els seus contextos d'ús pragmàtic, i proposar estratègies encaminades a la seua resolució.
 • Conèixer i practicar estratègies de valoració i avaluació del desenvolupament de les competències comunicatives fonamentals i entendre-les com a instrument integrador de regulació del procés educatiu.
 • Cercar, seleccionar i ordenar informació i documentació (oral, impresa, audiovisual, digital, multimèdia) per a transformar-les en instruments útils, usar-los per a generar coneixement i aplicar-los en els processos d'E/A de la llengua i la literatura.
 • Presentar informes, treballs, propostes etc., tant per escrit com en exposicions orals, amb documents procedents de diferents fonts, reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa, compartint responsabilitats, en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.
 • Conèixer les polítiques d'institucions públiques i privades encaminades a afavorir el desenvolupament d'hàbits lectors i a millorar les competències lectoescriptores de l'alumnat.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies que permeten l'explotació didàctica de les biblioteques escolars, municipals, generals, digitals i qualsevol altre mitjans o instruments que afavorisca l'assentament dels hàbits i destreses lectores, comunicatives i d'aprenentatge autònom de l'alumnat.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius i reforce l'aprenentatge, Prenent en consideració i fent valdre les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar, dins de l'ensenyament de la llengua i la literatura, espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, la diversitat, la tolerància i la comprensió en el si de la relació social oberta, participativa i dinàmica i que faciliten la construcció d'un futur sostenible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Objetivos específicos:

· Reconocer los aspectos fundamentales de la didáctica de la Lengua y la Literatura como didáctica específica.

· Comprender los fundamentos metodológicos de las líneas de renovación pedagógica en lo que se refiere a la enseñanza de las  primeras  y segundas lenguas. Los aspectos pragmáticos y los enfoques comunicativos.

· Conocer y manejar  distintos niveles de concrección curricular,  proyectados sobre nuestra área de conocimiento.

· Implementar propuestas didácticas para el desarrollo de las cuatro habilidadades comunicativas.

· Valorar la importancia de la Programación de área en el segundo nivel de concreción curricular

· Diseñar  unidades didácticas  a partir del reconocimiento de sus elementos funcionales básicos.

· Conocer el desarrollo de la conciencia ortográfica y su importancia en el proceso de enseñanza de las habilidades de composición.

· La lectura literaria y el desarrollo de la competencia literaria en la Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato.

. La evaluación de las actividades de lengua oral, de lectura y de escritura en la Etapa de Secundaria y Bachillerato.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12056
Professor/a responsable:
DEL OLMO IBAÑEZ, MARIA TERESA
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix