Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament de les matèries.
 • Utilitzar la investigació sobre la pràctica i la innovació per a millorar l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Presentar un informe escrit amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts a ensenyar i saber-les integrar en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Valorar de manera crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Esta asignatura pretende dotar a los futuros profesores de los instrumentos para efectuar innovaciones en la docencia de manera que se les capacite en la elaboración de programas, comprobar si tales programas han quedado desfasados. Pretende también dotar a los futuros profesores de los medios para llevar a cabo investigación educativa y examinar los diferentes resultado de los procesos educativos.

Competencias Generales:

• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.
• Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas.
• Capacidad de análisis del desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
• Capacidad crítica y autocrítica.
• Capacidad de aprendizaje y trabajo autónomo.
• Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
• Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad e innovación).
• Capacidad de diseñar y gestionar proyectos.
• Interés por la calidad.

Competencias Específicas

• Saber diseñar actividades interdisciplinares desde la economía.
• Capacidad de utilizar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la economía.
• Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras sobre economía.
• Ser capaz de identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Economía y Economía de la Empresa y plantear alternativas y soluciones.
• Ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la educación económica.

Objetivos del aprendizaje:
Resultados del aprendizaje:
Los estudiantes deberán de ser capaces:

• Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación económica.
• Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
• Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la economía y plantear alternativas y soluciones.
• Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas en economía y ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en educación económica.
• Definir la investigación-acción participativa en la educación.
• Valorar el papel de las nuevas tecnologías de la información y comunicación dentro de la investigación e innovación educativa

 

 

Dades generals

Codi: 12021
Professor/a responsable:
SEVA CAÑIZARES, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix