Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. CORP DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

  El desarrollo de la materia, de acuerdo con los principios de la LOE, implica desarrollar un perfil de profesor que sepa combinar los aspectos reflexivos, críticos y técnicos relativos a la enseñanza y APLICADOS Al USO Y TRABAJO CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. Se pretende dar la información que se considera relevante para mejorar la calidad de la educación que dé la formación más adecuada para llevarla a cabo en el verdadero contexto, que es la Sociedad; una sociedad verdaderamente compleja y tecnificada. Para llevar a cabo esta tarea, el profesor debe convertirse en un agente activo de su propio proceso de formación, muy en especial, en LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS para establecer los parámetros de calidad de la enseñanza y renovación pedagógica. La asignatura está diseñada para conocer la importancia y el enriquecimiento que tiene para toda la comunidad educativa SABER APLICAR Y TRABAJAR CONLAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l'especialització cursades.
 • Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, comunicant les seues conclusions i les raons que les sustenten a la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • Conèixer la normativa i organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

OBJETIVOS COGNITIVOS:

1. Comprender la importancia de las tecnologías par el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje

2. Aprender las características propias de una educación innovadora

3. Identificar las características de la evaluación desde la innovación

 

OBJETIVOS ACTITUDINALES

1. Valorar las tecnologías  en el aula como riqueza instrumental y de reflexión

2. Potenciar la importancia del reciclaje constante en la Innovación educativa en los docentes para atender a las necesidades de todos los alumnos y las demandas sociales

3. Desarrollar las habilidades que tiene cada alumno como puntos fuertes para ayudarle a superar las dificultades sabiendo aplicar la innovación

OBJETIVOS INSTRUMENTALES:

1. Usar las tics como instrumentos para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje

2. Trabajar con agilidad las tics

3. Desarrollar las técnicas innovadoras de mediación para mejorar la calidad de convivencia

4. Fomentar en los alumnos el interés por aportar la innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje

 

 

 

Dades generals

Codi: 12014
Professor/a responsable:
RODRIGUEZ BRAVO, JOSEFA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: PSICOLOGIA BÀSICA
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix