Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DELS C. FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer i aplicar els principis i orientacions didàctiques sobre el disseny curricular de projectes de centre i programacions d'aula en l'àmbit de l'especialitat corresponent. Nivells de concreció.
 • Conèixer i aplicar els models de disseny instruccional en relació amb la programació didàctica dels mòduls de l'especialitat.
 • Conèixer i analitzar la resolució de problemes d'ensenyament i aprenentatge en contextos diferencials en l'àmbit de l'especialitat corresponent.
 • Establir les orientacions metodològiques –principis, estratègies, procediments i activitats–, més adequades a l'especialitat corresponent de manera coherent i integrada en els seus elements.
 • Conèixer i aplicar els processos de disseny de criteris i instruments d'avaluació en l'àmbit de l'especialitat respectiva.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

C.1: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de los Módulos Profesionales atribuidos a las diversas especialidades del Cuerpo de Profesores de E. Secundaria en FP.
C.2: Transformar los currículos de los diversos Títulos de FP en programas de actividades de enseñanza-aprendizaje.
C.3: Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y actividades apropiadas para las competencias profesionales y personales definidas en cada Título de FP.
C.4: Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
C.5: Integrar las competencias clave (digital, aprender a aprender, cultura emprendedora...) en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de mejorar la empleabilidad y polivalencia de los estudiantes.
C.6: Conocer estrategias y técnicas de evaluación de competencias y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
C.7: Conocer las herramientas informáticas para elaborar material on-line

 

 

Dades generals

Codi: 12005
Professor/a responsable:
DIAZ RODRIGUEZ, VICENTE
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix